[share] code auto wap/web cho xtgem

admin

Administrator
Staff member
#1
Bắt đầu vào việc thôi đầu tiên ta tạo 3 trang có tên như sau têntrang_web.html : dành cho vào bằng trình duyệt web têntrang_mobile.html : dành cho mobile têntrang_touch.html :dành cho trình duyệt ipad , iphone Rồi ta post code sau vào index
Code:
<xt:include file="/duong dan/têntrang_<xt id="get_device_template"/>.html"/>
Sau đó ta làm 3 css cho 3 trình duyệt web.css mobile.css touch.css Sau đó ta post code sau vào header
Code:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/<xt id="get_device_template"/>.css"/>
Demo : đây
 
#2
Tao 3 file: index_web.html;
index_mobile.html;
index_touch.html;
Nhu vay co phai khi truy cap tu pc, mobile, iphone thi se hjen thj 3 file tuong ung, dung khong chi admin?
 

admin

Administrator
Staff member
#6
Mình dùng ảnh đại diện girl xinh nhưng là boy nhé đừng nhầm, thôi chuẩn bị thay avatar thôi ko nhầm to
 
#8
Mình dùng ảnh đại diện girl xinh nhưng là boy nhé đừng nhầm, thôi chuẩn bị thay avatar thôi ko nhầm to
Ghe wa... hjhj...
Ak mak, em lam dk roi nay. nhung em chi ap dung ma nguon thoi. neu trong cac mem, ai hieu dk ban chat cua no thi ap dung cung rat rong va rat kha quan... de minh giai thich voi cac mem nhek! vi du ve chuyen huong file cho pc, mobile, iphone:
lay vi du voi file ex: ban dau, Tao 3 file: - exmobile
- exweb.
- extouch.
!! dan code chuyen huong nay vao file ex:<script>window.location="/ex<xt id="get_device_template"/>";</script>...
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top