http tuoitreit vnthreads493 share code auto wap web cho xtgem html

  1. admin

    [share] code auto wap/web cho xtgem

    Bắt đầu vào việc thôi đầu tiên ta tạo 3 trang có tên như sau têntrang_web.html : dành cho vào bằng trình duyệt web têntrang_mobile.html : dành cho mobile têntrang_touch.html :dành cho trình duyệt ipad , iphone Rồi ta post code sau vào index<xt:include file="/duong...
Top