• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hướng dẫn cài php 5.6 và các phiên bản php trên CentOS 6, CentOS 7 đơn giản

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cài php các phiên bản trên CentOS 6 và CentOS 7
Để làm được thì bạn làm theo mình nhé

Đầu tiên bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo yum install epel-release
Với CentOS 6 bạn chạy lệnh sau

Code:
https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh remi-release-6*.rpm
Với CentOS 7 bạn chạy lệnh sau

Code:
https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7*.rpm
Sau đó bạn chạy tiếp lệnh này để sửa remi.repo
Code:
vi /etc/yum.repos.d/remi.repo
Nếu bạn muốn cài bản php nào thì enabled=0 bạn thay thành enabled=1 ở đó
Ví dụ mình muốn cài php 5.6 mình sẽ sửa như sau
Code:
[remi-php56]name=Remi's PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/$basearch/
#mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/httpsmirror
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/mirror
# NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
[COLOR=#ff0000]enabled=1[/COLOR]
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi


Sau đó bạn lưu lại và chạy lệnh sau

Code:
yum install php-fpm php-cli php-mysqlnd php-gd php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-mcrypt php-soap
Sau đó bạn khởi động lại Apache hoặc Nginx là xong
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi bên dưới hoặc gửi thông tin VPS mình sẽ đăng nhập hỗ trợ bạn
Chúc các bạn thành công!
Nguồn tuoitreit.vn
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top