Hướng dẫn cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 14.04 chi tiết

admin

Administrator
Staff member
Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt LEMP trên Ubuntu 14.04
Hướng dẫn cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 14.04 chi tiết
Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 14.04 đơn giản và chi tiết bằng hình ảnh
Đầu tiên bạn kết nối ssh và đăng nhập
Cài đặt Apache
Bạn chạy lần lượt các lệnh sau
Code:
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
Khi được hỏi Do you want to continue? [Y/n] thì các bạn nhập vào là y
Chạy xong sẽ như sauSau đó bạn có thể truy cập vào bằng cách
Nhập vào địa chỉ ip vps của bạn trên thanh địa chỉ
Bạn có thể thay đổi index mặc đinh bằng lệnh sau
Code:
sudo nano /var/www/html/index.html
Cài đặt MySQL
Bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo apt-get install mysql-server php5-mysql
Khi được hỏi Do you want to continue? [Y/n] thì bạn nhập vào là y
Nhập mật khẩu cho MySQLChạy xong sẽ như sauTạo cấu trúc thư mục để lưu trữ cơ sở diệu và thông tin của cơ sở dữ liêu
Bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo mysql_install_db
Chạy xong sẽ như sauCài đặt php
Bạn chạy lần lượt các lệnh sau
Code:
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
Khi được hỏi Do you want to continue? [Y/n] thì bạn nhập vào là y
Chạy xong sẽ như sauSau đó thay đoạn trên bằng đoạn này
PHP:
<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>
Như trong ảnhKhởi động lại apache
Bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo service apache2 restart
Chạy xong sẽ như sauHưởng thụ thành quả
Bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo nano /var/www/html/tuoitreit.php
Sau đó bạn nhập vào
PHP:
<?php
phpinfo();
?>
Chạy địa chỉ ip vps của bạn/tuoitreit.phpCài đặt curl cho apache
Để cài đặt curl cho apche bạn chạy lần lượt các lệnh sau
Code:
sudo apt-get install php5-curl
nano /etc/php5/apache2/php.ini
Bạn thêm extension=curl.so dưới
Code:
; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; syntax:

Sau đó khởi động lại apache
Cho phép rewrite .htaccess
Để sử dụng .htaccess trên apache bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo a2enmod rewrite
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
Tìm
PHP:
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
Và sửa thành
PHP:
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
Như trong ảnhSau đó khởi động lại apache là xong
Mọi thắc mắc vui lòng hỏi đáp ở đây
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top