Hướng dẫn cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 14.04 chi tiết

admin

Administrator
Staff member
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên VPS Ubuntu mới nhất là phiên bản Ubuntu 14.04 chi tiết và đơn giản bằng hình ảnh
Mình sẽ sử dụng VPS chưa cài để hướng dẫn các bạn
Đầu tiên bạn phải đăng nhập SSH, mình thì dùng putty để đăng nhập
Cài đặt nginx
Để cài đặt nginx các bạn chạy lệnh sau:
Code:
sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx
Khi được yêu cầu hỏi Do you want to continue? [Y/n] (nghĩa là bạn có muốn tiếp tiếp tục không?) thì các bạn chọn Y
Khi chạy xong hai lệnh trên sẽ như sauBạn chạy thử địa chỉ ip server của bạn sẽ nhận được trang mặc định của nginxBạn có thể thay đổi index mặc định này bằng cách chạy lệnh sau

Code:
sudo nano /usr/share/nginx/html/index.html
Sẽ ra như sauThế là bạn đã index mặc định thành công


Vậy là xong nginx
Cài đặt MySQL
Để cài đặt MySQL các bạn chạy các lệnh sau
Code:
sudo apt-get install mysql-server
Khi được yêu cầu hỏi Do you want to continue? [Y/n] (nghĩa là bạn có muốn tiếp tiếp tục không?) thì các bạn chọn Y
Sau đó nhập mật khẩu MySQLVà nhập lại mật khẩu MySQLChạy xong sẽ như sauTiếp theo bạn chạy lệnh
Code:
sudo mysql_install_db
Lệnh trên để tạo cấu trúc thư mục để lưu trữ cơ sở diệu và thông tin của cơ sở dữ liêu
Chạy xong sẽ như sauNếu bạn muốn bảo mật cho cơ sở dữ liệu thì các bạn chạy lệnh
Code:
sudo mysql_secure_installation
Khi được yêu cầu hỏi gì thì các bạn chỉ nhấn Enter
Nếu muốn thay đổi mật khẩu thì khi hỏi Change the root password? [Y/n] (nghĩa là thay đổi mật khẩu MySQL) thì các bạn chọn Y và nhập mật khẩu mới và tạo lại mật khẩu còn không thì chỉ việc chọn N và nhấn Enter
Khi chạy xong sẽ như sauVậy là xong bước cài đặt MySQL
Cài đặt PHP
Các bạn chạy lệnh sau:
Code:
sudo apt-get install php5-fpm php5-mysql
Khi được hỏi Do you want to continue? [Y/n] (nghĩa là bạn có muốn tiếp tiếp tục không?) thì bạn chọn Y
Chạy xong sẽ như sauTiếp đến các bạn chạy lệnh sau để cấu hình php.ini
Code:
sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini
Tìm cgi.fix_pathinfo=1 và thay thành cgi.fix_pathinfo=0Sau đó bạn chay lệnh
Code:
sudo service php5-fpm restart
Vậy là xong bước tạo PHP
Cấu hình nginx để sử dụng PHP
Bạn chạy lệnh
Code:
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
Và dán vào
PHP:
server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server ipv6only=on;

  root /usr/share/nginx/html;
  index index.php index.html index.htm;

  server_name server_domain_name_or_IP;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  error_page 404 /404.html;
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}


Vậy là xong cấu hình

Hưởng thụ thành quả
Các bạn chạy lệnh
Code:
sudo nano /usr/share/nginx/html/tuoitreit.php
Và dán vào
PHP:
<?php
phpinfo();
?>
Sau đó bạn khởi động lại nginx
Code:
sudo service nginx restart
Để nginx luôn chạy khi bạn khởi động lại vps bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo update-rc.d nginx defaults
Cuối cùng chạy địa chỉ ip/tuoitreit.php với ip là ip server của bạn để xem thành quảCài đặt curl cho nginx
Để cài đặt curl cho nginx bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo apt-get install php5-curl
Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn
Mọi thắc mắc vui lòng hỏi đáp ở đây
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top