Hướng dẫn cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 7.0 chi tiết

admin

Administrator
Staff member
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên VPS CentOS, mới nhất là phiên bản CentOS 7.0 chi tiết và đơn giản bằng hình ảnh
Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt trên ubuntu 14.04
Hướng dẫn cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 14.04 chi tiết
Cũng như bài viết trước, bài viết này mình cũng sẽ sử dụng VPS chưa cài để hướng dẫn các bạn
Để cài được bạn đăng nhập ssh và làm theo hướng dẫn sau
Cài đặt nginx
Để cài đặt nginx bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm
Chạy xong sẽ như sauChạy lần lượt các lệnh sau
Code:
sudo yum install nginx
sudo systemctl start nginx.service
Khi được hỏi Is this ok [y/d/N]: thì bạn nhập vào là y
Chạy xong sẽ như sauLúc này bạn cần tắt tường lừa (firewalld) để có thể truy cập vào, vì mặc định CentOS 7.0 đã kích hoạt sẵn tường lừa, nên bạn sẽ không thể truy cập
Để tắt tường lửa bạn chạy lệnh sau
Code:
systemctl stop firewalld
Để cho nginx luôn chạy khi bạn khởi động lại vps hay máy chủ bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo systemctl enable nginx.service
Bây giờ thì bạn hoàn toàn có thể truy cập bằng địa chỉ ip vps của bạn
Để thay đổi index mặc định của nginx bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo vi /usr/share/nginx/html/index.html
Bạn hoàn toàn có thể thay đổi thành nội dung mà bạn thích

Cài đặt MySQL (MariaDB)
Để cài đặt và khởi động MySQL bạn chạy lần lượt các lệnh sau
Code:
sudo yum install mariadb-server mariadb
sudo systemctl start mariadb
Khi được hỏi Is this ok [y/d/N]: thì bạn chọn y
Chạy xong sẽ như sauĐể MySQL luôn chạy khi bạn khởi động lại vps bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo systemctl enable mariadb.service
Chạy xong sẽ như sauCài đặt php
Để cài đặt php bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo yum install php php-mysql php-fpm
Chạy xong sẽ như sauSau đó cấu hình php.ini bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo vi /etc/php.ini
Tìm cgi.fix_pathinfo=1 và sửa thành cgi.fix_pathinfo=0 như ảnh dướiChaỵ tiếp lệnh
Code:
sudo vi /etc/php-fpm.d/www.conf
Và tìm listen = 127.0.0.1:9000 sửa thành listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sockChạy tiếp lệnh sau
Code:
sudo systemctl start php-fpm
Để php luôn chạy khi khởi động lại VPS bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo systemctl enable php-fpm.service
Cấu hình nginx để sử dụng PHP
Bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo vi /etc/nginx/conf.d/default.conf
Xóa hết đi và thay bằng
PHP:
server {
  listen    80;
  server_name http://thay bằng địa chỉ ip vps của bạn/;

  root  /usr/share/nginx/html;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
  error_page 404 /404.html;
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}


Khởi động lại nginx bạn chạy lệnh
Code:
sudo systemctl restart nginx
Hường thụ thành quả
Để kiểm tra thành quả mình làm được bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo vi /usr/share/nginx/html/tuoitreit.php
Dán vào code sau
PHP:
<?php
phpinfo();
?>


Chạy địa chỉ IP VPS của bạn/tuoitreit.php và hưởng thụ thành quảMọi thắc mắc vui lòng hỏi đáp ở đây
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top