admin

Administrator
Staff member
#1
Hôm nay mình xin chia sẻ 57 trường hợp oll mà các bạn hay gọi là mặt vàng và cách giải ngắn ngọn, đầy đủ và dễ finger tricks nhất
Mình sẽ liệt kê và minh họa bằng hình ảnh cho các bạn dễ hiểu

1. Trường hợp 1

Công thức: F (R U R' U') F'

2. Trường hợp 2

Công thức: F (R U R' U') (R U R' U') F'

3. Trường hợp 3

Công thức: (R U R' U') (R U R' U') (R U R' U') F'

y (R' U' R) U' (R' U R) U' (R' U2 R)


4. Trường hợp 4

Công thức: f (R U R' U') f'

5. Trường hợp 5

Công thức: f (R U R' U') (R U R' U') f'

6. Trường hợp 6

Công thức: f ' (L' U' L U) f

7. Trường hợp 7

Công thức: F' (L' U' L U) (L' U' L U) F

8. Trường hợp 8

Công thức: [F (R U R' U') F'] U [F (R U R' U') F' ]

9. Trường hợp 9

Công thức: [F' (L' U' L U) F] y [F (R U R' U') F']

y (r U R' U)(R' F R F') R U2 r'


10. Trường hợp 10

Công thức: [f (R U R' U') f'] U [F (R U R' U') F' ]

11. Trường hợp 11

Công thức: [f (R U R' U') f'] U' [F (R U R' U') F' ]

12. Trường hợp 12

Công thức: [F (R U R' U') F' ] [f (R U R' U') f']

13. Trường hợp 13

Công thức: [f (R U R' U') f'] [F (R U R' U') F']

R U2' R2' U' R2 U' R2' U2 R


14. Trường hợp 14

Công thức: (r U r') (R U R' U') (r U' r')

15. Trường hợp 15

Công thức: (l' U' l) (L' U' L U) (l' U l)

16. Trường hợp 16

Công thức: R' [F (R U R' U') F'] U R

17. Trường hợp 17

Công thức: (R U R' U') M' (U R U' r')

18. Trường hợp 18

Công thức: M U (R U R' U') M2 (U R U' r')

19. Trường hợp 19

Công thức: F (R U R' U') R F' (r U R' U') r'

20. Trường hợp 20

Công thức: (R U R' U') (R' F R F')

21. Trường hợp 21

Công thức: (r U R' U') (r' F R F')

22. Trường hợp 22

Công thức: F' (r U R' U') (r' F R )

23. Trường hợp 23

Công thức: R' U' (R' F R F') U R

24. Trường hợp 24

Công thức: (R U2 R') (R' F R F') U2 (R' F R F')

25. Trường hợp 25

Công thức: (R U2 R') (R' F R F') (R U2 R')

26. Trường hợp 26

Công thức: M U (R U R' U') M' (R' F R F')

27. Trường hợp 27

Công thức: (R' F R' F') R2 U2 y (R' F R F')

28. Trường hợp 28

Công thức: (R U R' U) (R U' R' U') (R' F R F')

29. Trường hợp 29

Công thức: (L' U' L U') (L' U L U) (L F' L' F)

30. Trường hợp 30

Công thức: (R U R' U) R d' R U' R' F'

(R' U' R U') R' d R' U R B


31. Trường hợp 31

Công thức: (R U R' U) (R' F R F') U2 (R' F R F')

32. Trường hợp 32

Công thức: [F (R U R' U) F'] y' U2 (R' F R F')

33. Trường hợp 33

Công thức: r' U2 (R U R' U) r

34. Trường hợp 34

Công thức: (r U R' U) R U2 r'

35. Trường hợp 35

Công thức: (R U R' U) R U2 R'

36. Trường hợp 36

Công thức: R U2 R' U' R U' R'

37. Trường hợp 37

Công thức: [ R' U2 (R U R' U) R] y [F (R U R' U') F']

(R' F R F') (R' F R F') (R U R' U') (R U R')


38. Trường hợp 38

Công thức: [(R U R' U) R U2 R'] [F (R U R' U') F']

39. Trường hợp 39

Công thức: (r U R' U) (R U' R' U) R U2' r'

40. Trường hợp 40

Công thức: l' U' L U' L' U L U' L' U2 l

y2 r' U' R U' R' U R U' R' U2 r


41. Trường hợp 41

Công thức: r U2 R' U' R U' r'

42. Trường hợp 42

Công thức: F R U' R' U' R U R' F'

43. Trường hợp 43

Công thức: r' U' R U' R' U2 r

44. Trường hợp 44

Công thức: M' U M U2 M' U M

45. Trường hợp 45

Công thức: (R U R2 U') (R' F) (R U) (R U') F'

(R U R' U') x D' R' U R U' D x'


46. Trường hợp 46

Công thức: F U R U' R2 F' R (U R U' R')

47. Trường hợp 47

Công thức: R' F R U R' F' R y' (R U' R')

48. Trường hợp 48

Công thức: R2 [D (R' U2) R] [D' (R' U2) R']

49. Trường hợp 49

Công thức: R' U2 R2 U R' U R U2 x' U' R' U

50. Trường hợp 50

Công thức: R U B' U' R' U R B R'

R d L' d' R' U R B R'


51. Trường hợp 51

Công thức: R' U' F U R U' R' F' R

y2 L' d' R d L U' L' B' L


52. Trường hợp 52

Công thức: R B' R' U' R U B U' R'

y2 L F' (L' U' L U) F U' L'


53. Trường hợp 53

Công thức: R' F R2 B' R2' F' R2 B R'

54. Trường hợp 54

Công thức: (R U R' U') R U' R' F' U' F (R U R')

[F (R U R' U') F'] U2 [(R U R' U') (R' F R F')]


55. Trường hợp 55

Công thức: (R2 U R' B' R) U' (R2 U R B R')

56. Trường hợp 56

Công thức: (R' U' R) y' x' (R U') (R' F) (R U R')

(R U R' U') R' F R2 U R' U' F'


57. Trường hợp 57

Công thức: R U R' y R' F R U' R' F' R

(R U R' U) (R' F R F') R U2 R'


Chú ý:
  • Công thức từ 1 - 19 sử dụng (R U R' U')
  • Công thức từ 20 - 27 sử dụng (R' F R F')
  • Công thức từ 28 - 34 sử dụng (R U R' U)
  • Các bạn hãy tận dụng để finger tricks nhanh và đơn giản hơn
  • Mình có tô màu đỏ, xanh lam và xanh lục cho các bạn dễ nhìn
Mọi thắc mắc vui lòng hỏi ở đây
Chúc các bạn đạt được thành tích mong muốn!
 
Last edited:
#10
hay nhỉ thế giờ chỉ cần học thuộc hết các trường hợp này là có thể giải khối 1 cách dễ dàng, thảo nào mình thấy nhiều người giải nhanh vậy
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top