Thủ thuật hách thời gian bón phân Avatar

NhokLove

Super Moderator
#1
Anh em để 3 ô đầu tiên
trồng lúa vì lúa là thời
gian lâu nhất. Lúa trồng
trong 48 tiếng tức là sau
24 tiếng có thể dùng
phân giảm thời gian. Bịch
phân giảm 30p sẽ được
giảm thành 60p. Nên anh
em đi bón tất cả loại
giống còn lại cũng được
60. Nhớ là trồng gì cũng
được nhưng để 3 ô đầu
trồng lúa thì dùng phân
giảm thời gian 30p sẽ
được nhiều hơn là 30p.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top