[share] Mod Auto Leech vBB3 & vBB 4 tại iTGate

admin

Administrator
Staff member
#1
Demo: http://gofc.mobi/forums/44-IT-Tong-Hop.html
Hướng dẫn:- Download Usergroup-Allow-HTML.zip
  1. Upload thư mục includes ngang hàng forum.php
  2. Import file product-nzbgroupallowhtml.xml
Mở quyền: Usergroups --> Usergroup Manager --> Chọn nhóm muốn cho sử dụng HTML khi post bài (Ví dụ: Administrators) --> Continue --> Tìm Allow HTML Permissions --> Chọn Yes. OK
- Download Leech.zip về
  1. Unzip leech.php ngang index.php
  2. Mở leech.php
tìm
PHP:
 $dom->load('http://itgate.com.vn/rss/index.aspx?nws/30');
Thay link bằng link rss (Phải là link ở trang itgate nếu link khác sẽ không đúng)List RSS đây: http://itgate.com.vn/rss/rss.aspx?u=nwsThay:
PHP:
userid = 2
(Đăng ký 1 thành viên tên siêu nhân leech và thay thế id của nó vào chỗ màu đỏ)Tìm
PHP:
$forumid = 87
thay bằng forum id mà bạn muốn leech bài vào.DownloadTải xuống leech.zip (1.7 KB)Tải xuống Usergroup-Allow-HTML.zip (1.8 KB)Xong dùng được thì thank nhé
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top