#1
Code này này thấy chưa đại ka nào share nên mình xin chia sẽ với anh em nhé,pro đừng chém nhé
Code tùy hơi cùi nhưng khi leech đi đâu thì xin cho cái nguồn http://zuighe.mobi
bắt đầu nào.
Yêu cầu wap đã mod functions màu nick,nếu chưa mod thì cũng làm tương tự nhé.
Đầu tiên gõ đoạn này vào data nhé
PHP:
ALTER TABLE users ADD mau_nick text NOT NULL;
Tiếp tục vào incfiles/func.php
thay toàn bộ code function màu nick thành code này nhé
PHP:
function nick($id, $mod = false) {
$ban = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_ban_users` WHERE `user_id` = '" . $id . "' AND `ban_time` > '" . time() . "'"), 0);
$user = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` = '" . $id . "'"));
if($ban > 0) {
$out .= '<font color="black">'.($mod == 1 ? '<small>' : '<b>').'<s>' . $user['name'] . '</s>'.($mod == 1 ? '</small>' : '</b>').'</font>';
} else {
if(!empty($user[mau_nick])) {
$font = '<font color="'.$user[mau_nick].'">';
$out .= ''.$font.'' . $user['name'] . '</font>';
} else {
$out .= '' . $user['name'] . '';
}
}
return $out;
}
ai chưa có file func.php thì tự tạo rồi up vào.
Tiếp tục up file doimau.php lên thư mục mod nhé
Chạy đường dẫn để thay màu nick
Demo :zuighe.mobi/mod/doimau.php

Nguồn: ZuiGhe.Mobi
DOWNLOAD CODE
Link Wapka nhe
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top