leech bài vbb 4

  1. admin

    [share] Mod Auto Leech vBB3 & vBB 4 tại iTGate

    Demo: http://gofc.mobi/forums/44-IT-Tong-Hop.html Hướng dẫn:- Download Usergroup-Allow-HTML.zip Upload thư mục includes ngang hàng forum.php Import file product-nzbgroupallowhtml.xml Mở quyền: Usergroups --> Usergroup Manager --> Chọn nhóm muốn cho sử dụng HTML khi post bài (Ví dụ...
Top