• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hướng dẫn Hướng dẫn sửa lỗi "Windows Features is blank or empty" trong Windows 7

pnta

Member
Các bạn thân mến!
Mỗi lần, các bạn muốn kích hoạt hay vô hiệu hóa những tính năng mà Microsoft đã tích hợp sẵn trong Windows. Các bạn cần phải vào cửa sổ Windows Features. Đặc biệt khi các bạn cài đặt các phần mềm hoặc game được viết trên nền tảng .Net, thì các bạn phải kích hoạt .Net Framwork 3.5 trong Windows Features hoặc là khi các bạn lập trình website thì các bạn cần phải kích hoạt dịch vụ IIS...

Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh là khi bạn mở cửa sổ Windows Features thì nó trống rỗng, không có gì cả, vậy thì làm sao bạn có kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các dịch vụ của Windows. Bạn không nên quá lo lắng, tôi sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đó trong video này "How to fix error Windows Features blank or empty in Windows 7"

Windows Features blank or empty in Windows 7, blank or empty Turn Windows Features on or off, sửa lỗi Empty Turn Windows features on or off trong Windows 7, Blank Windows Features, Blank Turn Windows features on or off, sửa lỗi empty Windows Features, sửa lỗi empty Windows Features, sửa lỗi empty Turn Windows Features on or off, Turn Windows Features on or off is empty or Blank in Windows 7,Turn Windows Features on or off,Windows Features, .Net Framwork 3.5, .Net Framwork
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top