• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Mô tả:
- Filelist có dấu, không vni, không js
- Phân trang bài viết
- Hơi "phiền phức" nhưng tất cả đều đi đến tối ưu hoá SEO và tính khả dụng
- Tự động Get mô tả từ file
Demo: đây
---
Hướng dẫn:
1. Tạo:
- thư mục /truyen
- thư mục /truyen/data
- thư mục /truyen/data/ten
- file /truyen/index
- file /truyen/xem
- Tải xuống filelist.zip (0.6kb), unzip và upload vào thư mục /truyen
2. Paste code sau vào file index
HTML:
<!--parser:xtscript-->
include /truyen/filelist.xt
call @filelist $tm=data;$xem=xem
<!--/parser:xtscript-->
3. Paste code sau vào file xem
HTML:
<!--parser:xtscript-->
get tr
var $ten = call source $file=/data/ten/$tr
var $text = call source $file=/data/$tr;$nl2br=1 
var $mota = call substr $val=$text;$start=0;$length=120;
var $mota = call strip_tags $val=$mota
var $mota = call htmlspecialchars $val=$mota
var $key = call htmlspecialchars $val=$ten
print <!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /><meta content="$mota" name="description" /><meta content="wmvn,giai tri,truyen,tinh yeu,teen,tra sua,tam hon,truyen ngan,$key" name="keywords" /><title>$ten - tuoitreit.vn</title></head><body> 
<!--/parser:xtscript--> 
<xt:include file="/_header" />
<!--parser:xtscript--> 
print <div class="bmenu">$ten</div>
include /truyen/page.xt
call @page $noidung=$text;$show=1500;$url=/truyen/xem?tr=$tr&p;$tentr=$tr
<!--/parser:xtscript-->   <xt:include file="/_footer" /></body>
</html>
4. Tạo file page.xt và dán code này vào
HTML:
#exportable
function page $noidung=;$show=500;$url=?p=;$tentr=;
get p
if $p ==
var $p=1
endif
var $batdau =($p*$show-$show)
if $noidung <= $show
var $cut = $noidung
else
var $cut = call substr $val=$noidung;$start=$batdau;$length=$show;
endif
print $cut<br />
var $lnd = call strlen $val=$noidung
var $nump =($lnd/$show)
var $nump = call ceil $num=$nump
if $nump>1
print Trang:
if $p!=1
var $dau = <a href="$url=1">1</a>,
var $prev = <a href="$url=($p-1)">[<]</a>
if $p != 2
var $prevp = <a href="$url=($p-1)">($p-1)</a>,
endif
if $p > 3
var $prevvp = <a href="$url=($p-2)">($p-2)</a>,
endif
endif
if $p!=$nump
var $cuoi = ,<a href="$url=$nump">$nump</a>
if $p != ($nump-1)
var $nextp = ,<a href="$url=($p 1)">($p 1)</a>
endif
if $p<($nump-2)
var $nexttp = ,<a href="$url=($p 2)">($p 2)</a>
endif
var $next = <a href="$url=($p 1)">[>]</a>
endif
print $prev $dau$prevvp$prevp[$p]$nextp$nexttp$cuoi $next<br />Đến trang: <form method="get"><input type="hidden" value="$tentr" name="tr" /><input type="text" size="3" name="p" /><input type="submit" value="Đến" /></form>
endif
endfunction
---
Hướng dẫn dùng:
1. Vào thư mục data, Tạo file dạng nghĩa là ko bắt buộc. Là số 1,2,3 cũng được. Định dạng TEXT và post nội dung truyện vào đó
2. Vào thư mục ten, tạo file giống hệt và paste tên truyện vào
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top