Hoichemgio9x

New Member
Demo: ollo.wap.sh
Code này dùng được cho tất cả filelist mà các bạn đang dùng nên không cần phải lo mất data filelist cũ

Trước tiên các bạn import file xtguestbook.js vào thư mục "_xtgem_templates" nhớ đổi tên .js thành .twig (file đính kèm ở cuối bài viết)

Dán code này vào chỗ muốn hiển thị danh sách bài viết
<xt:guestbook format="Y-m-d" comments_per_page="10" comments_sort="1" parse_html="0" t_guestbook="" t_guestbook_empty="" t_post_a_comment="" t_name="" t_comment="" t_post="" t_show_all_comments="" t_reply="" t_posting_as="" t_comments_login_required="" t_login="" t_signup="" t_confirm_email="" t_report_spam="" t_hidden_comment="" />
Các bạn vào guestbook post [ url=http://link bài viết]tên bài viết[/url ] để bài viết được cập nhật vào list.

Xong! chào tạm biệt "time out"
Tải xuống xtguestbook.js (555B)
Tải xuống xtguestbook_goc.js (9.8KB)
Nguồn: ollo.wap.sh
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top