• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hoichemgio9x

New Member
Demo: ollo.wap.sh
Code này dùng được cho tất cả filelist mà các bạn đang dùng nên không cần phải lo mất data filelist cũ

Trước tiên các bạn import file xtguestbook.js vào thư mục "_xtgem_templates" nhớ đổi tên .js thành .twig (file đính kèm ở cuối bài viết)

Dán code này vào chỗ muốn hiển thị danh sách bài viết
<xt:guestbook format="Y-m-d" comments_per_page="10" comments_sort="1" parse_html="0" t_guestbook="" t_guestbook_empty="" t_post_a_comment="" t_name="" t_comment="" t_post="" t_show_all_comments="" t_reply="" t_posting_as="" t_comments_login_required="" t_login="" t_signup="" t_confirm_email="" t_report_spam="" t_hidden_comment="" />
Các bạn vào guestbook post [ url=http://link bài viết]tên bài viết[/url ] để bài viết được cập nhật vào list.

Xong! chào tạm biệt "time out"
Tải xuống xtguestbook.js (555B)
Tải xuống xtguestbook_goc.js (9.8KB)
Nguồn: ollo.wap.sh
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top