Hỏi File cấu hình database perfcms ở đâu?

#1
Copy qua đây luôn.
assets [ 777 ]
cache [ 777 ]
design [ 777 ]
files [ 777 ]
modules [ 777 ]
protected [ 777 ]
system [ 777 ]
tmp [ 777 ]

ở thư mục nào anh em ơi?
tìm sửa config chả thấy ở đâu
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top