• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hướng dẫn chuyển hướng https://www sang https:// trên nginx và ngược lại đơn giản

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chuyển hướng https://www sang https:// nginx
Cũng như http:// sang https://
Các cách mình tham khảo trên mạng nhưng đều không thành công, nên hôm nay xin hướng dẫn các bạn
Để làm được bạn làm như sau:
Trỏ record @ về địa chỉ ip VPS hoặc server của bạn
Trở record www về CNAME tên miền của bạn

39113774961_148aeae1e2_o.png38403623014_eddd221780_o.png


Sau đó bạn mở tập tin /etc/nginx/conf.d/default.conf bằng lệnh
Code:
vi /etc/nginx/conf.d/default.conf
Sau đó bạn sửa như sau:
Code:
server {
  listen    80;
  server_name tuoitreit.vn www.tuoitreit.vn;
  return    301 https://tuoitreit.vn$request_uri;
}
.........
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name www.tuoitreit.vn;
  return    301 https://tuoitreit.vn$request_uri;
.........
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name tuoitreit.vn;
  root  /usr/share/nginx/html;
Thay tuoitreit.vn thành tên miền của ban
Để chuyển ngược lại thì https://tuoitreit.vn$request_uri; bạn thêm www đằng trước thành https://www.tuoitreit.vn$request_uri;
Bạn phải thêm cùng lúc 3 đoạn mã trên vào thì mới có tác dụng, mình đã test rất nhiều lần và đã thành công
Đây là tập tin default.conf của mình share cho các bạn tham khảo, bạn phải tùy biến thành của mình nhé

Code:
server {
  listen    80;
  server_name tuoitreit.vn www.tuoitreit.vn;
  return    301 https://tuoitreit.vn$request_uri;
}


server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name www.tuoitreit.vn;
  return    301 https://tuoitreit.vn$request_uri;


  ssl on;
  ssl_certificate /etc/ssl/tuoitreit.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/private/tuoitreit.vn.key;
  ssl_session_cache shared:SSL:20m;
  ssl_session_timeout 60m;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS;
  ssl_buffer_size 8k;
  ssl_session_tickets off;


  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;
  
  resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
  resolver_timeout 10s;


}


server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name tuoitreit.vn;
  root  /usr/share/nginx/html;


  ssl on;
  ssl_certificate /etc/ssl/tuoitreit.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/private/tuoitreit.vn.key;
  ssl_session_cache shared:SSL:20m;
  ssl_session_timeout 60m;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS;
  ssl_buffer_size 8k;
  ssl_session_tickets off;


  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;
  
  resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
  resolver_timeout 10s;
  location / {
  index index.php index.html index.htm;
  if (-f $request_filename){
  set $rule_0 1;
 }
 if ($request_filename ~ "-l"){
  set $rule_0 1;
 }
 if (-d $request_filename){
  set $rule_0 1;
 }
 if ($rule_0 = "1"){
 }
  rewrite ^/threads/.* /showthread.php;
  rewrite ^/forums/.* /forumdisplay.php;
  rewrite ^/members/.* /member.php;
  try_files $uri $uri/ =404;
 if (-e $request_filename){
  rewrite ^/threads/.* /showthread.php;
 }
 }


  error_page 401 /401.shtml;
  location = /401.shtml {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
  }


  error_page 403 /403.shtml;
  location = /403.shtml {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
  }


  error_page 404 /404.shtml;
  location = /404.shtml {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
  }


  error_page 500 501 502 503 504 /50x.shtml;
  location = /50x.shtml {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
  }


  location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }


}
Sau đó restart lại nginx là xong
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi bên dưới
Chúc các bạn thành công!
Nguồn tuoitreit.vn
 

Facebook Comments

Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
B Hướng dẫn Chuyển mạng giữ số cho thuê bao trả trước sang MobiFone Thông tin các mạng di động 2
tunglamed Hướng dẫn chuyển mạng giữ số sang Mobifone tại nhà Thông tin các mạng di động 2
P Thủ thuật Hướng dẫn chuyển đổi font chữ trong văn bản Thủ thuật máy tính 0
M help sửa cái site wordpress bị chuyển hướng ko biết sửa Thảo luận chung 1
T Android Hướng dẫn chuyển Apps thường thành Apps hệ thống cho Android Android, iOS 1
Tuzoro Android Hướng dẫn chuyển File *.Jar sang *.Apk Android, iOS 1
Admin Hướng dẫn vô hiệu hóa chuyển hướng khi di chuyển và gộp chủ đề vbb Vbb tutorial 0
Admin Tạo trang chuyển hướng cho liên kết ngoài với plugin NT Redirect Wordpress 0
taplamdaik Thủ thuật Hướng dẫn chuyển xu army sang tài khoản 0 xu Thủ thuật ĐTDĐ 9
Myshare Share Chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên mới bằng htaccess Hỏi đáp về domain & hosting 0
Myshare Share Hướng dẫn chuyển domain mà vẫn giữ nguyên dược rank và traffic Hỏi đáp về domain & hosting 1
G Hướng dẫn làm thông báo chuyển hướng trang cho xtgem HTML & CSS 3
Admin Hướng dẫn xoá, chuyển kênh đầu thu VTC-HD 02 Thảo luận chung 3
Admin Share code thông báo chuyển hướng trang xtgem Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 3
P Help Xin code thông báo chuyển hướng xtgem Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 1
L Ai hướng dẫn backup data chuyển host nào? Thảo luận chung 17
Admin Hướng dẫn tạo Banner Flash chuyển ảnh Kiến thức lập trình 0
Admin Hướng dẫn chuyển từ phpBB sang Xenforo bằng hình ảnh Kiến thức lập trình 3
Admin [WAPKA] Code tự nhận dạng url và đi đến trang báo chuyển hướng Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 2
Hailan [Hướng dẫn] Chuyển file *.jar qua bluetooth cho s40. Thủ thuật ĐTDĐ 0
Admin Hướng Dẫn Chuyển Tên Miền Từ Cũ Sang Mới Mà Không Mất Traffic Và Thứ Hạng Thảo luận SEO 0
tunglamed Bùng nổ Chuyển mạng giữ số sang Mobifone vì gói cước C120 Điện thoại di động 4
tunglamed Chuyển tiền qua App My Mobifone - Đơn giản - nhanh chóng - an toàn - tiết kiệm Điện thoại di động 3
tunglamed MobiFone triển khai gói data chuyển vùng quốc tế Roam Plus (RP1) Điện thoại di động 0
tunglamed Chuyển tiền liền tay – Ngất ngây ưu đãi trên MobiFone NEXT Điện thoại di động 0
Admin Hướng dẫn chuyển số sang chữ C# C# / C++ 0
B MobiFone tặng ưu đãi khủng cho thuê bao chuyển từ trả trước sang trả sau Thông tin các mạng di động 2
N MobiFone ưu đãi khủng cho KH chuyển từ trả trước sang trả sau Thông tin các mạng di động 11
Admin Chuyển vùng Apple ID sang Canada, Mỹ, Singapore, Trung Quốc - Fake Address For Apple ID US, Canada, Singapore, China, Hong Kong... Android, iOS 0
B Những ưu đãi “vàng” dành cho thuê bao chuyển mạng sang MobiFone Thông tin các mạng di động 2
T Blockchain chuyển tiền rất nhanh chóng Tin tức CNTT 0
P Phần mềm PC First PDF v4.3 - Phần mềm chuyển đổi file PDF sang Word Phần mềm 0
B Ưu đãi đặc biệt khi chuyển mạng giữ số sang MobiFone Thông tin các mạng di động 2
N Tổng hợp ưu đãi cho thuê bao trả trước chuyển mạng giữ số qua MobiFone Thông tin các mạng di động 2
N Mobifone triển khai gói cước MFC99 cho thuê bao trả sau Chuyển mạng giữ số Thông tin các mạng di động 2
B Tin nóng - chuyển mạng giữ số sang Mobifone ngay tại nhà Thông tin các mạng di động 2
N Trải nghiệm các gói cước trả sau cho thuê bao chuyển mạng giữ số sang mạng Mobifone Thông tin các mạng di động 10
B Tặng 25% cước tiêu dùng khi chuyển mạng giữ số sang MobiFone Thông tin các mạng di động 2
P Phần mềm PC Leawo Prof. Media 8.0.0 - Phần mềm chuyển đổi video số 1 thế giới Phần mềm 0
N Cách chuyển mạng giữ số từ nhà mạng khác sang MobiFone Thông tin các mạng di động 2
N Ưu đãi lớn cho khách hàng khi chuyển sang sử dụng dịch vụ MobiFone Thông tin các mạng di động 2
tunglamed Chuyển mạng giữ số - Ưu đãi lớn cho khách hàng khi chuyển sang sử dụng dịch vụ MobiFone Thông tin các mạng di động 10
tunglamed Mobifone triển khai chuyển đổi đầu số đợt cuối vào ngày 02/10/2018 Thông tin các mạng di động 2
tunglamed Mobifone tiếp tục chuyển đổi đầu số 0126 về đầu số 076 vào ngày 28/09/2018 Thông tin các mạng di động 2
B Mobifone chuyển đổi đầu số 0122 về đầu số 077 vào ngày 25/9/2018 Thông tin các mạng di động 2
tunglamed Mobifone sẽ chuyển đổi đầu số 0121 về đầu số 079 vào ngày 21/9/2018 Thông tin các mạng di động 2
B Kế hoạch chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số của MobiFone Thông tin các mạng di động 2
tunglamed Kế hoạch chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số của Mobifone Thông tin các mạng di động 2
Admin Hướng dẫn chuyển thanks từ vbulletin sang xenforo 1.5.x - Convert thanks vbulletin to like xenforo 1.5.x Xenforo 2
tunglamed MobiFone Next cung cấp tính năng Chuyển tiền nhanh Thông tin các mạng di động 2

Similar threads

New posts New threads New resources

Top