Hướng dẫn chuyển hướng https://www sang https:// trên nginx và ngược lại đơn giản

admin

Administrator
Staff member
Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chuyển hướng https://www sang https:// nginx
Cũng như http:// sang https://
Các cách mình tham khảo trên mạng nhưng đều không thành công, nên hôm nay xin hướng dẫn các bạn
Để làm được bạn làm như sau:
Trỏ record @ về địa chỉ ip VPS hoặc server của bạn
Trở record www về CNAME tên miền của bạn


Sau đó bạn mở tập tin /etc/nginx/conf.d/default.conf bằng lệnh
Code:
vi /etc/nginx/conf.d/default.conf
Sau đó bạn sửa như sau:
Code:
server {
  listen    80;
  server_name tuoitreit.vn www.tuoitreit.vn;
  return    301 https://tuoitreit.vn$request_uri;
}
.........
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name www.tuoitreit.vn;
  return    301 https://tuoitreit.vn$request_uri;
.........
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name tuoitreit.vn;
  root  /usr/share/nginx/html;
Thay tuoitreit.vn thành tên miền của ban
Để chuyển ngược lại thì https://tuoitreit.vn$request_uri; bạn thêm www đằng trước thành https://www.tuoitreit.vn$request_uri;
Bạn phải thêm cùng lúc 3 đoạn mã trên vào thì mới có tác dụng, mình đã test rất nhiều lần và đã thành công
Đây là tập tin default.conf của mình share cho các bạn tham khảo, bạn phải tùy biến thành của mình nhé

Code:
server {
  listen    80;
  server_name tuoitreit.vn www.tuoitreit.vn;
  return    301 https://tuoitreit.vn$request_uri;
}


server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name www.tuoitreit.vn;
  return    301 https://tuoitreit.vn$request_uri;


  ssl on;
  ssl_certificate /etc/ssl/tuoitreit.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/private/tuoitreit.vn.key;
  ssl_session_cache shared:SSL:20m;
  ssl_session_timeout 60m;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS;
  ssl_buffer_size 8k;
  ssl_session_tickets off;


  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;
  
  resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
  resolver_timeout 10s;


}


server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name tuoitreit.vn;
  root  /usr/share/nginx/html;


  ssl on;
  ssl_certificate /etc/ssl/tuoitreit.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/private/tuoitreit.vn.key;
  ssl_session_cache shared:SSL:20m;
  ssl_session_timeout 60m;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS;
  ssl_buffer_size 8k;
  ssl_session_tickets off;


  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;
  
  resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
  resolver_timeout 10s;
  location / {
  index index.php index.html index.htm;
  if (-f $request_filename){
  set $rule_0 1;
 }
 if ($request_filename ~ "-l"){
  set $rule_0 1;
 }
 if (-d $request_filename){
  set $rule_0 1;
 }
 if ($rule_0 = "1"){
 }
  rewrite ^/threads/.* /showthread.php;
  rewrite ^/forums/.* /forumdisplay.php;
  rewrite ^/members/.* /member.php;
  try_files $uri $uri/ =404;
 if (-e $request_filename){
  rewrite ^/threads/.* /showthread.php;
 }
 }


  error_page 401 /401.shtml;
  location = /401.shtml {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
  }


  error_page 403 /403.shtml;
  location = /403.shtml {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
  }


  error_page 404 /404.shtml;
  location = /404.shtml {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
  }


  error_page 500 501 502 503 504 /50x.shtml;
  location = /50x.shtml {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
  }


  location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }


}
Sau đó restart lại nginx là xong
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi bên dưới
Chúc các bạn thành công!
Nguồn tuoitreit.vn
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top