admin

Administrator
Staff member
#1
Crack mail bằng md5 chắc các Bro ở đây đều biết rồi. Mình share cho anh em chưa bít thui
Đầu tiên là các dork
Code:
ext:sql intext:@hotmail.com intext:e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
Code:
ext:sql intext:"INSERT INTO" intext:@hotmail.com intext:password
Code:
ext:sql intext:@hotmail.com intext:password
A em paste nó lên google. thích tìm mail nào thì thay đuôi địa chỉ mail đó : @gmail.com; @yahoo.com...
Google sẽ hiện lên 1 loạt trang web, a em chọn đại lấy 1 cái bấm vào ló.
http://todasana.fondoavila.com:8180...atWBackend3/tags/backend_r.3.6/catw_trunk.sql
Rồi anh em kéo xuống tìm đoạn nào nó giống như vầy
Code:
INSERT INTO `user` (`USER_ID`, `USER_LOGIN`, `USER_PASSWORD`, `USER_TYPE`, `USER_EMAIL`, `USER_COUNTRY`, `USER_CITY`, `USER_COMPANY`, `USER_PHONE`, `USER_NAME`, `USER_LASTNAME`, `USER_COMMENT`, `USER_ZIP`, `USER_ADDRESS`, `USER_STATE`, `USER_QUESTION`, `USER_ANSWER`) VALUES
353	(2, 'Alonso', '[B]8001d5388cde82c577e824fc1b254763', '2', 'bills@instyledistributors.com[/B]', 'USA', NULL, 'Instyle Distributors', '305 7047236', 'Alonso', 'Herrera', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
354	(5, 'poolebu2', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '2', 'poolebu@gmail.com', 'Venezuela', NULL, 'Catwiz', '01219859126', 'Ernesto', 'Butto', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
355	(6, 'E', 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e', '3', 'poolebu@gmail.com', 'venezuela', NULL, 'compañia', '9859126', 'name', 'But', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
356	(7, 'ernestojose', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '2', 'poolebu@gmail.com', 'venezuela', NULL, 'compania', '582129859126', 'ernesto', 'butto', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
357	(8, 'ernesto', 'fff651ae208d578e622186318368b05f', '2', 'poolebu@gmail.com', 'Venezuela', NULL, 'catwizard', '0582129859126', 'ernesto', 'butto', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
358	(9, 'rafael', '9135d8523ad3da99d8a4eb83afac13d1', '2', 'angarita.rafael@gmail.com', '', NULL, '', '483483 322323', 'rafa', 'rafa', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
359	(10, 'nhguser', '17178b032115a6dc0437aa1aa54d58b0', '1', 'sales@newhigh.com', NULL, NULL, NULL, NULL, 'nhguser', 'nhguser', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
360	(11, 'Donna@newhigh.com', '8a8d463446983850b5e522b7173aa63e', '2', 'donna@newhigh.com', 'usa', NULL, 'New High Glass', '305-232-0840', 'Donna', 'Bustamante', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
361	(12, 'Jmiller', '8599ff453a651bb3bfabd72ae88b80bd', '2', 'jmiller@berlinpackaging.com', '', NULL, '', '863-738-0716', 'Jeff', 'Miller', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
362	(13, 'lulette', '6d964296a47bcf3f595e7dfb0df3a702', '2', 'myohsean@yahoo.com', '', NULL, '', '3606978445', 'Shawn', 'Hughes', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
363	(14, 'dryhal@continentalpackagingsolutions.com', '60852fa55572383c9bab1386468156fe', '2', 'dryhal@continentalpackagingsolutions.com', 'USA', NULL, 'Continental Packaging Solutions', '312-433-0837', 'Debi ', 'Ryhal', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
Vd: Có 1 cái email
8001d5388cde82c577e824fc1b254763 | bills@instyledistributors.com
a em lại hú anh Google tìm dùm 1 site crack md5
Vd: http://www.md5this.com/
vào đó post đoạn mã 8001d5388cde82c577e824fc1b254763 , rùi nhấn crack it. Nó sẽ cho ra pass của mail
8001d5388cde82c577e824fc1b254763 = alonso11 | bills@instyledistributors.com
Làm một list như thế rồi cho lên tool check mail. Vì có thể nạn nhân đã đổi pass trước đó. Đây là một cách tìm acc pp, lr, moneybooker...
End tut.
Thanks lấy tinh thần nào.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top