• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
MANIFEST.MF nằm trong thư mục META-INF, trong tập tin jar
Trong này bao gồm tên ứng dụng, tên midlet, đường dẫn đến icon ứng dụng, đường dẫn đến file class chính của ứng dụng, cơ sở dữ liệu, nhà sản xuất, mô tả....
Bắt buộc phải có tập tin này trong ứng dụng.
Jad là file cài đặt cho jar, thông tin địa chỉ kích cỡ jar...
Hai tập tin này đều là text nên bạn đổi phần mở rộng thành .txt là có thể xem được bằng máy bình thường. Hoặc khai báo ở tập tin này hoặc tập tin kia, đều hỗ trợ cho ứng dụng. Nếu muốn khai báo ở cả hai tập tin, thì phải hoàn toàn giống nhau
Những dòng phải khai báo trong 2 tập tin này.
Đầu tiên là Manifest:
- Manifest-Version: 1.0 (bắt buộc)
- MIDlet-1: tênmidlet,/đường_dẫn_đến_icon,đường_dẫn_đến_class_chính (lưu ý: các đường dẫn nếu thư mục kí hiệu bằng dấu . thay cho /)
- MIDlet-Name: Tên ứng dụng ở đây.
- MIDlet-Vendor: Tên nhà sản xuất
- MIDlet-Version: phiên bản ứng dụng.
MicroEdition
- Configuration: CLDC-1.0 hoặc CLDC-1.1
1 MicroEdition-Profile: MIDP-2.0 hoặc MIDP-2.1
* Những biến trên là bắt buộc không thể thiếu trong MANIFEST.MF. Không được xóa khi chỉnh sửa. Đây là 1 số biến có thể chỉnh sửa
- MIDlet-Name: Tên ứng dụng ở đây.
- MIDlet-Vendor: Tên nhà sản xuất
- MIDlet-Version: phiên bản ứng dụng.
* Tập tin MANIFEST.MF bị mã hóa bởi nhà sản xuất. Các bạn có thể dùng tool siêu dịch hoặc minicommander.
Và dưới đây là 1 số biến tham khảo thêm có thể chèn vào MANIFEST.MF.
- MIDlet-Description: nội dung (mô tả) ví dụ : tuoitreit.vn
- MIDlet-Delete-Confirm: nội dung (hiện thông báo khi xóa ứng dụng)
MIDlet-Info-URL: chèn địa chỉ trang web trực tiếp (không có http://)
- Nokia-MIDlet-no-exit:true (ẩn ứng dụng cho máy hack phone )
- title 1: tiêu đề
- url : địa chỉ
~> title và url phải đi kèm
* Lưu ý khi chèn 1 số biến vào MANIFEST.MF
- Chữ đầu dòng phải viết hoa và không có kí tự ở đầu dòng
- Giữa 2 chữ cái không có dấu "cách". Mà phải có dấu "-"
Ví dụ :
Nokia MIDlet no exit: true sẽ ứng dụng sai
Nokia-MIDlet-no-exit:true là đúng
- Giữa 2 dòng biết phải xuống dòng. Ví dụ
- Nokia-MIDlet-no-exit:trueMIDlet-Description:tuoitreit.vn là sai
- Nokia-MIDlet-no-exit:true
- MIDlet-Description: tuoitreit.vn là đúng
* Ở đầu dòng mỗi biến không có kí tự "-"
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top