admin

Administrator
Staff member
#1
Tạo subdomain ảo giúp chúng ta có thể tạo các trang như
user.tuoitreit.vn, user.wordpress.com mà không cần dùng đến cPanel để tạo từng cái như thông thường.
Bắt đầu, các bạn vào trang dns trung gian đang dùng (ở đây mình dùng sitelutions.com) tạo 1 subdomain tên *.domain.com và trỏ về IP của host đang dùng.
Ở đây mình dùng host cPanel 11
Tiếp đến các bạn vào host tạo tiếp 1 *.domain.com.
Thế là bước đầu đã thành công rồi :D bạn thử đánh đại ***.domain.com xem, tất cả đều chuyển về trang chủ :))
Bây giờ chúng tao nhờ vào công dụng của file .htaccess để thực hiện

Bạn tạo một file .htaccess với nội dung
PHP:
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /

  #www is not a user subdomain
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tuoitreit.vn [NC,OR]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tuoitreit.vn [NC]
  RewriteRule ^(.*) $1 [L]

  #redirect wildcard subdomains
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ([^.]+)\.tuoitreit.vn [NC]
  RewriteRule ^$ /thanhvien.php?user=%1 [L]
  </IfModule>
  <IfModule !mod_rewrite.c>
  ErrorDocument 404 /index.php
  </IfModule>

Lưu lại nhá, thử đánh ***.domain.com xem, cuối cùng là hưởng thành quả.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top