Share code tạo wap nghe nhạc hót

blog4me

Super Moderator
Staff member
#1
Đọc xong nhớ thank nhé

Khuyến khích tạo,vì nó rất nhẹ,tự động update nhạc,phù hợp cho mobile

Bước 1, tạo trang
blogspot của google:
Nếu bạn đã có tài khoản
Gmail thì đăng nhập vào
http://blogspot.com, nếu
chưa có thì nhấn vào nút
TẠO BLOG. hướng dẫn tạo
blogger
Khi tạo xong blog rồi, bạn
vào: Layout - Edit HTML. Sau
đó copy đoạn code này vào
(bản gốc):
CODE: SELECT ALL
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC
"-//W3C//DTD XHTML
4.01 Strict//EN" "http://
www.w3.org/TR/xhtml1/
DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html><head>
<meta content='text/html;
charset=UTF-8' http-
equiv='Content-Type'/>
<link href='http://
www.greetingstuffs.com/
favicon.ico' rel='shortcut
icon' type='image/ico'/>
<title>Nghe Nhạc Pro -
Phong Cách &amp; Đẳng
Cấp Chuyên Nghiệp</
title>
&lt;!-- &lt;xmp&gt; </
head><body> </body>
&lt;/xmp&gt; --&gt;
<b:skin><![CDATA[]]></
b:skin>
<body style='width:100%
;overflow:hidden;position:
absolute'>
<center><script
src='http://
nhacf.googlecode.com/
files/js.js'></script></
center>
<div id="top"></div><div
id="bottom"></div>
</body>
</html>
Nhấn Save Template màu
cam phía bên dưới - rồi
nhấn Delete Widgets màu
xanh phía trên. OK
>> Bây giờ bạn đã có 1
trang nhạc giống như thế
này http://
tenban.blogspot.com
- Bước 2, đổi tên truy
cập
tenban.blogspot.com về
dạng tenban.tk,
tenban.co.cc ..
Đầu tiên bạn vào dot.tk,
nhấn vào ô "Enter your URL
here..." tenban, vd: enxuan.
Sau đó cứ nhấn "Next >>"
đến bước Registration
Step 1 of 2 bạn nhấn vào
nút "Use DNS for this
domain".
Host name gõ >> IP address
tenban.tk 74.125.47.121
www.tenban.tk 74.125.47.121
Your E-mail address
phía dưới, gõ email của bạn,
gõ chữ trong hình phía
dưới, nhấn Next >>
>> Bạn vào hộp thư xem thư
dot.tk gửi đến cho bạn.
(Nếu không thấy email gửi
đến, vào http://my.dot.tk/
cgi-bin/login01.taloha
gõ email và cho 1 password
sau đó nhấn vào "Resend
the new registration email"
phía bên dưới - đợi 1 chút
là sẽ thấy)
> Click vào "1. Go to http://
my.dot.tk/registration/
confirm?tk="
trong email, sau đó bỏ
confirmation code: TK***
(vd:TK6100143 << trong
mail) - nhấn nút "Confirm"
> Login lại: http://my.dot.tk/
cgi-bin/login01.taloha
nhập email và password
> Nhấn vào My Domains -
Add a new domain
- làm lại những bước này:
---------
gõ tenban, Sau đó cứ nhấn
"Next >>" đến bước Use
DNS for this domain bạn
nhấn vào nút "Use DNS for
this domain".
Host name gõ >> IP address
tenban.tk 74.125.47.121
www.tenban.tk 74.125.47.121
---------
Cuối cùng thấy chữ Thank
you là được. OK
Sau cùng, bạn vào lại
blogspot, nhấn Settings -
Publishing - Custom Domain
(chữ màu xanh ở dưới
You're publishing on
blogspot.com) - Switch to
advanced settings (chữ màu
xanh dưới dòng kẻ màu cam)
Your Domain http://
CODE: SELECT ALL
gõ vào: www.tenban.tk
(nhớ là phải có chữ www.)
>> xác nhận chữ bên dưới -
save
tiếp tục: check vào ô
Redirect tenban.tk to
wwv.tenban.tk phía dưới
>> xác nhận chữ bên dưới -
save. OK
Vậy là bạn đã tạo được
domain .tk hoàn toàn miễn
phí, vd: caotay.tk,
enxuan.tk, quediem.tk
(trong 90 ngày phải có 25
lượt truy cập nếu không sẽ
bị xoá)
- Bước 3, đăng quảng
cáo hay hình ảnh của
bạn lên trang nhạc (nếu
muốn):
Bạn nhìn thấy trong code
này:
CODE: SELECT ALL
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC
"-//W3C//DTD XHTML
4.01 Strict//EN" "http://
www.w3.org/TR/xhtml1/
DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html><head>
<meta content='text/html;
charset=UTF-8' http-
equiv='Content-Type'/>
<link href='http://
www.greetingstuffs.com/
favicon.ico' rel='shortcut
icon' type='image/ico'/>
<title>Nghe Nhạc Pro -
Phong Cách &amp; Đẳng
Cấp Chuyên Nghiệp</
title>
&lt;!-- &lt;xmp&gt; </
head><body> </body>
&lt;/xmp&gt; --&gt;
<b:skin><![CDATA[]]></
b:skin>
<body style='width:100%
;overflow:hidden;position:
absolute'>
<center><script
src='http://
nhacf.googlecode.com/
files/js.js'></script></
center>
<div id="top">VIẾT NỘI
DUNG Ở ĐÂY</div><div
id="bottom">VIẾT NỘI
DUNG Ở ĐÂY</div>
</body>
</html>
*********
>> Bạn viết nội dung
quảng cáo của bạn ở
trong đây
<div id="top">Nội Dung
Quảng Cáo Hiện Ở Trên
Bài Hát</div>
<div id="bottom">Nội
Dung Quảng Cáo Hiện Ở
Dưới Bài Hát</div>
demo: http://
alaron.blogspot.com
Đây là code của các
webmaster vn, nên bạn có
thể yên tâm chất lượng
nhạc, tính ổn định, cập nhật
bài hát thường xuyên...

Nguồn: j@scrip
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top