#1
Mới biết làm wap lên không hiểu time out là gì? Mong anh em chỉ giúp và wap bị như thế nào gọi là time out??
 

admin

Administrator
Staff member
#6
Không em à, kể cả host pay nhiều lúc cũng time out, ngay cả SV như SVIT, DVPDA cũng time out

----------> Bổ sung bài viết lúc 09:19 <----------> Bài viết trước lúc 09:18 <----------

Chữ
PHP:
àk
anh chưa được học
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top