admin

Administrator
Staff member
#1
Hướng dẫn mod Rewrite URL JohnCMS 4.4

Thực ra bài này mình cũng làm theo bài hướng dẫn của anh hùng mà thôi nhưng do bản johncms 4.4 có khác 1 chút nên post bài này kiếm thank :)
Tiện thể có bạn nhờ mình làm hộ nhưng bất tiện lắm vì phải làm trên host đợi DNS xong chắc mình làm được vài cái , vì thế mình làm trên localhost do vậy không có demo cho anh em đâu nhé
Đảm bảo các bạn làm đúng theo là thành công 100%
Bước 1 :
Mở file .htaccess của johncms tìm đến dòng
Code:
RewriteRule .* - [F]
Thêm vào bên dưới
Code:
RewriteRule _(.*)\.html$ /forum/index.php?id=$1
Bước 2:
Download file url.php đính kèm bên dưới , giải nén vào thư mục /incfiles
Bước 3:
Mở file forum/index.php
Tìm
Code:
require('../incfiles/core.php');
Thêm vào bên dưới
Code:
require('../incfiles/url.php');
Tìm :
Code:
      echo '<a href="index.php?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a> [' . $count . ']';
Thay thế bằng :
Code:
      echo '<a href="' . ___($res['text']) . '_' . $res['id'] . '.html">' . $res['text'] . '</a> [' . $count . ']';
Tìm :
Code:
            echo '<a href="?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a>';
Thay thế bằng :
Code:
            echo '<a href="' . ___($res['text']) . '_' . $res['id'] . '.html">' . $res['text'] . '</a>';
Tìm :
Code:
            echo '<a href="index.php?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a> [' . $colmes1 . ']';
Thay thế bằng :
Code:
            echo '<a href="' . ___($res['text']) . '_' . $res['id'] . '.html">' . $res['text'] . '</a> [' . $colmes1 . ']';
Tìm :
Code:
        $tree[] = '<a href="index.php?id=' . $parent . '">' . $res['text'] . '</a>';
Thay thế bằng :
Code:
        $tree[] = '<a href="' . ___($res['text']) . '_' . $parent . '.html">' . $res['text'] . '</a>';
Lưu lại tất cả và thưởng thức :D
Các bạn có thể thay đuôi .html bằng bất kể đuôi gì mà bạn muốn
Demo down
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top