• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Hướng dẫn mod Rewrite URL JohnCMS 4.4

Thực ra bài này mình cũng làm theo bài hướng dẫn của anh hùng mà thôi nhưng do bản johncms 4.4 có khác 1 chút nên post bài này kiếm thank :)
Tiện thể có bạn nhờ mình làm hộ nhưng bất tiện lắm vì phải làm trên host đợi DNS xong chắc mình làm được vài cái , vì thế mình làm trên localhost do vậy không có demo cho anh em đâu nhé
Đảm bảo các bạn làm đúng theo là thành công 100%
Bước 1 :
Mở file .htaccess của johncms tìm đến dòng
Code:
RewriteRule .* - [F]
Thêm vào bên dưới
Code:
RewriteRule _(.*)\.html$ /forum/index.php?id=$1
Bước 2:
Download file url.php đính kèm bên dưới , giải nén vào thư mục /incfiles
Bước 3:
Mở file forum/index.php
Tìm
Code:
require('../incfiles/core.php');
Thêm vào bên dưới
Code:
require('../incfiles/url.php');
Tìm :
Code:
      echo '<a href="index.php?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a> [' . $count . ']';
Thay thế bằng :
Code:
      echo '<a href="' . ___($res['text']) . '_' . $res['id'] . '.html">' . $res['text'] . '</a> [' . $count . ']';
Tìm :
Code:
            echo '<a href="?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a>';
Thay thế bằng :
Code:
            echo '<a href="' . ___($res['text']) . '_' . $res['id'] . '.html">' . $res['text'] . '</a>';
Tìm :
Code:
            echo '<a href="index.php?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a> [' . $colmes1 . ']';
Thay thế bằng :
Code:
            echo '<a href="' . ___($res['text']) . '_' . $res['id'] . '.html">' . $res['text'] . '</a> [' . $colmes1 . ']';
Tìm :
Code:
        $tree[] = '<a href="index.php?id=' . $parent . '">' . $res['text'] . '</a>';
Thay thế bằng :
Code:
        $tree[] = '<a href="' . ___($res['text']) . '_' . $parent . '.html">' . $res['text'] . '</a>';
Lưu lại tất cả và thưởng thức :D
Các bạn có thể thay đuôi .html bằng bất kể đuôi gì mà bạn muốn
Demo down
 

Facebook Comments

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top