Help Cần hướng dẫn mod màu nick thành viên cho johncms

khanhsak3r

Active Member
#1
Có ai còn nghịch cái này ko xin đc chỉ giáo và toàn bộ thể loại mod nếu đc
 
#2
Tạo thêm cột ncolor vào user
Rùi vào nick muốn đổi màu - edit cái chức vụ - rùi tìm cột ncolor ghi vào màu nick chức vụ
Xong ra chỗ mún hiện <font color="'.$lay['ncolor'].'">Username</font>
 

khanhsak3r

Active Member
#5
Tạo thêm cột ncolor vào user
Rùi vào nick muốn đổi màu - edit cái chức vụ - rùi tìm cột ncolor ghi vào màu nick chức vụ
Xong ra chỗ mún hiện <font color="'.$lay['ncolor'].'">Username</font>
Chi tiết hơn đc ko bro :3
 
#6
Đây là hàm (function) hiển thị nick thành viên cho JohnCMS bao gồm:
+Màu nick
+Nick bị band
Các bạn tạo file mang tên func.php (Nếu chưa có thì tạo) rồi dán code sau vào:
PHP:
<?phpfunction nick($id, $mod = false) {$ban = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_ban_users` WHERE `user_id` = '" . $id . "' AND `ban_time` > '" . time() . "'"), 0);$user = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` = '" . $id . "'"));if($ban > 0) {$out .= '<font color="black">'.($mod == 1 ? '<small>' : '<b>').'<s>' . $user['name'] . '</s>'.($mod == 1 ? '</small>' : '</b>').'</font>';} else {if($user['rights'] > 1) {if($user['rights'] == 3) {$font = '<font color="green">';}if($user['rights'] > 3) {$font = '<font color="red">';}if($user['rights'] == 6) {$font = '<font color="#993399">';}if($user['rights'] == 7) {$font = '<font color="gold">';}if($user['rights'] == 9) {$font = '<font color="red">';}if($user['rights'] == 10) {$font = '<font color="#7192a8">';}$out .= ''.$font.'' . $user['name'] . '</font>';} else {$out .= '<font color="blue">' . $user['name'] . '</font>';}}return $out;}
?>
Các bạn up func.php lên thư mục incfiles
Tiếp theo mở file incfiles/core.php và dán đoạn sau vào dưới cùng:
PHP:
include 'func.php';
Xong!
Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
Các bạn sẽ phải chỉnh sửa forum/file index.php, function.php
Cách dùng:
Tìm
$res['from']
(Trong forum)
Thay bằng:
nick($res['user_id'])
hầu như là thay from thành user_id và thêm hàm nick() ở trước và name thành id.
Nguồn: NhanhNao
 

khanhsak3r

Active Member
#8
Đây là hàm (function) hiển thị nick thành viên cho JohnCMS bao gồm:
+Màu nick
+Nick bị band
Các bạn tạo file mang tên func.php (Nếu chưa có thì tạo) rồi dán code sau vào:
PHP:
<?phpfunction nick($id, $mod = false) {$ban = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_ban_users` WHERE `user_id` = '" . $id . "' AND `ban_time` > '" . time() . "'"), 0);$user = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` = '" . $id . "'"));if($ban > 0) {$out .= '<font color="black">'.($mod == 1 ? '<small>' : '<b>').'<s>' . $user['name'] . '</s>'.($mod == 1 ? '</small>' : '</b>').'</font>';} else {if($user['rights'] > 1) {if($user['rights'] == 3) {$font = '<font color="green">';}if($user['rights'] > 3) {$font = '<font color="red">';}if($user['rights'] == 6) {$font = '<font color="#993399">';}if($user['rights'] == 7) {$font = '<font color="gold">';}if($user['rights'] == 9) {$font = '<font color="red">';}if($user['rights'] == 10) {$font = '<font color="#7192a8">';}$out .= ''.$font.'' . $user['name'] . '</font>';} else {$out .= '<font color="blue">' . $user['name'] . '</font>';}}return $out;}
?>
Các bạn up func.php lên thư mục incfiles
Tiếp theo mở file incfiles/core.php và dán đoạn sau vào dưới cùng:
PHP:
include 'func.php';
Xong!
Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
Các bạn sẽ phải chỉnh sửa forum/file index.php, function.php
Cách dùng:
Tìm
$res['from']
(Trong forum)
Thay bằng:
nick($res['user_id'])
hầu như là thay from thành user_id và thêm hàm nick() ở trước và name thành id.
Nguồn: NhanhNao
Cái này mình xem rồi nhưng vẫn chịu thôi, file funtions thì sửa như nào?
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top