• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hướng dẫn làm wap upload cho wapka từ a đến z

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator

Demo đây
Đầu tiên vào ::EDIT SITE (#):: >>> File manager >>> #>Create NEW directory >>> Tạo 6 thư mục game, hinh anh, video, nhac.
Vào site-3 tạo forum structured on themes.
ở site -3 nhé.vào ::edit site:: >>> new page >>> tạo 10 trang, 5 trang upload game, hình, video nhạc và file khác, 5 trang lưu trữ game, hình, video, nhạc, và file khác
vào upload game,hình,...
::edit site:: >>> file uploader >>> dòng đầu: upload file.
dòng 2: Upload thành công chúc bạn vui vẻ
dòng 3: bỏ trống
dòng 4: để nguyên
dòng 5
Code:
:::file::Tiêu Ðề<br/>::var-1::<br/>Giới thiệu<br/>::comment:: ::submit::
dòng 6: chọn thư mục lưu >>> xong làm tương tự 4 trang upload còn lại
vào lưu trữ game,hình... post code này
Code:
<font color="blue">:filelist:o=tu,d=2,l=100,s=:geti-number(1): ::»»Tên file: %name%<br/>»»Kích thướt file: %size%<br/>»»Đã tải về: %count% Lượt<br/>€ Người Upload: %luser_upl%<br/>€ Tiêu Đề: %var-1%<br/>€ Giới Thiệu: %comment%<br/><a href="forum2_theme_791881.xhtml?tema=%file_id%&get-u=%:admin-hash-amp:">€ Bình Luận</a><br/><a href="%url%"><b>**Tải Về**</b></a>::<hr/><hr/>:/filelist:<br/><b>Trang Sau</b>:paging:n=:geti-number(1):,u=site_id.xhtml?get-number=%n%:admin-hash-amp: :: %prev% %n%| %n%| %n% |%next% :/paging:<hr/></font>
nhớ thay id nhé. ở chỗ d=2 các ông thay bằng id của thư mục cho phù hợp
thay id forum bình luận luôn nhé
Tiếp code này
Code:
<div class="phdr"><b>⊕Upload nhanh</b></div>
rồi vào ::edit site:: >>> file uploader >> ở đây làm upload nhanh nên khỏi thêm tiêu đề với giới thiệu nhé
Tiếp thay id cho phù hợp
Code:
<div class="footer"><font color="red"><b>hãy chọn mục upload</b></font></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-2:">Upload Game℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-3:">Upload Hình Ảnh℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-4:">Upload nhạc℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-5:">Upload Video℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-6:">Upload File Khác℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-7:">Lưu Trữ Game℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-9:">Lưu Trữ Hình Ảnh℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-8:">Lưu Trữ Nhạc℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-10:">Lưu Trữ Video℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-11:">Lưu Trữ File Khác℡</a></div>
Tiếp
Code:
<div class="phdr"><b>⊕Game mới up</b></div>
Tiếp
Code:
<div class="gmenu"style="border:1px solid #0082ff;">:filelist: d=2, o=tu, n=0,l=1 ::Tên Game:<a href="site_7.xhtml?get-fid=%file_id%:admin-hash-amp:"><font color="red">%name%</font></a><font color="blue">(%size%)</font>:: :/filelist:</div>
Tiếp
Code:
<div class="phdr"><b>⊕ Công cụ</b></div>
Tiếp
Code:
<div class="list1">◆<a href=":url-site-12:">Tìm kiếm file℡</a></div>
vào site -3 tạo new page >>> name: tìm kiếm file >>> post code
Code:
<div class="phdr"><b>⊕Công Cụ Tìm Kiếm</b></div><form method="get"action="site_:getid-site:.xhtml"><input type="text"name="get-s"value=":get-s(Nhập từ khóa):"/>:admin-hash-input:<input type="submit"value="Tìm"/></form>:filelist:d=1 2 3 4 5 6 7 8 9,l=100,x=s ::%lname%:: :get-s: :/filelist:
Quay lại index dán code này vào
Code:
<div class="phdr"><b>⊕Thống Kê</b></div><div class="tmn"><b>Tổng số file đã up :</b>:ftstat-count:<br/><b>gồm :</b>:ftstat-size:<b><br/>Up max tối đa :</b>:ftstat-maxupl:</div>
xong rồi nhé, việc còn lại là thay id site, forum, thư mục cho phù hợp
Ai thấy hay thì thanks nhé
 
Đoạn đầu làm ntn thế a adm.e vẫn theo dõi wap.hê
cho e hỏi làm cần những thứ gì.đoạn đầu khó qua.demo đẹp
 
Nhưng e k hiểu.đang là số 0 mà.giúp e đi.cho e tạo cảm hứng...iu wap

----------> Bổ sung bài viết lúc 20:21 <----------> Bài viết trước lúc 20:19 <----------

E xit site ntn?
4rum php chắc ngon nhỉ
 

Facebook Comments

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top