• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hướng dẫn làm wap upload cho wapka từ a đến z

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator

Demo đây
Đầu tiên vào ::EDIT SITE (#):: >>> File manager >>> #>Create NEW directory >>> Tạo 6 thư mục game, hinh anh, video, nhac.
Vào site-3 tạo forum structured on themes.
ở site -3 nhé.vào ::edit site:: >>> new page >>> tạo 10 trang, 5 trang upload game, hình, video nhạc và file khác, 5 trang lưu trữ game, hình, video, nhạc, và file khác
vào upload game,hình,...
::edit site:: >>> file uploader >>> dòng đầu: upload file.
dòng 2: Upload thành công chúc bạn vui vẻ
dòng 3: bỏ trống
dòng 4: để nguyên
dòng 5
Code:
:::file::Tiêu Ðề<br/>::var-1::<br/>Giới thiệu<br/>::comment:: ::submit::
dòng 6: chọn thư mục lưu >>> xong làm tương tự 4 trang upload còn lại
vào lưu trữ game,hình... post code này
Code:
<font color="blue">:filelist:o=tu,d=2,l=100,s=:geti-number(1): ::»»Tên file: %name%<br/>»»Kích thướt file: %size%<br/>»»Đã tải về: %count% Lượt<br/>€ Người Upload: %luser_upl%<br/>€ Tiêu Đề: %var-1%<br/>€ Giới Thiệu: %comment%<br/><a href="forum2_theme_791881.xhtml?tema=%file_id%&get-u=%:admin-hash-amp:">€ Bình Luận</a><br/><a href="%url%"><b>**Tải Về**</b></a>::<hr/><hr/>:/filelist:<br/><b>Trang Sau</b>:paging:n=:geti-number(1):,u=site_id.xhtml?get-number=%n%:admin-hash-amp: :: %prev% %n%| %n%| %n% |%next% :/paging:<hr/></font>
nhớ thay id nhé. ở chỗ d=2 các ông thay bằng id của thư mục cho phù hợp
thay id forum bình luận luôn nhé
Tiếp code này
Code:
<div class="phdr"><b>⊕Upload nhanh</b></div>
rồi vào ::edit site:: >>> file uploader >> ở đây làm upload nhanh nên khỏi thêm tiêu đề với giới thiệu nhé
Tiếp thay id cho phù hợp
Code:
<div class="footer"><font color="red"><b>hãy chọn mục upload</b></font></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-2:">Upload Game℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-3:">Upload Hình Ảnh℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-4:">Upload nhạc℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-5:">Upload Video℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-6:">Upload File Khác℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-7:">Lưu Trữ Game℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-9:">Lưu Trữ Hình Ảnh℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-8:">Lưu Trữ Nhạc℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-10:">Lưu Trữ Video℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-11:">Lưu Trữ File Khác℡</a></div>
Tiếp
Code:
<div class="phdr"><b>⊕Game mới up</b></div>
Tiếp
Code:
<div class="gmenu"style="border:1px solid #0082ff;">:filelist: d=2, o=tu, n=0,l=1 ::Tên Game:<a href="site_7.xhtml?get-fid=%file_id%:admin-hash-amp:"><font color="red">%name%</font></a><font color="blue">(%size%)</font>:: :/filelist:</div>
Tiếp
Code:
<div class="phdr"><b>⊕ Công cụ</b></div>
Tiếp
Code:
<div class="list1">◆<a href=":url-site-12:">Tìm kiếm file℡</a></div>
vào site -3 tạo new page >>> name: tìm kiếm file >>> post code
Code:
<div class="phdr"><b>⊕Công Cụ Tìm Kiếm</b></div><form method="get"action="site_:getid-site:.xhtml"><input type="text"name="get-s"value=":get-s(Nhập từ khóa):"/>:admin-hash-input:<input type="submit"value="Tìm"/></form>:filelist:d=1 2 3 4 5 6 7 8 9,l=100,x=s ::%lname%:: :get-s: :/filelist:
Quay lại index dán code này vào
Code:
<div class="phdr"><b>⊕Thống Kê</b></div><div class="tmn"><b>Tổng số file đã up :</b>:ftstat-count:<br/><b>gồm :</b>:ftstat-size:<b><br/>Up max tối đa :</b>:ftstat-maxupl:</div>
xong rồi nhé, việc còn lại là thay id site, forum, thư mục cho phù hợp
Ai thấy hay thì thanks nhé
 

[1st]_Choak

New Member
Vip
Đoạn đầu làm ntn thế a adm.e vẫn theo dõi wap.hê
cho e hỏi làm cần những thứ gì.đoạn đầu khó qua.demo đẹp
 

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
..Theo hd em nhé...
 

[1st]_Choak

New Member
Vip
Nhưng e k hiểu.đang là số 0 mà.giúp e đi.cho e tạo cảm hứng...iu wap

----------> Bổ sung bài viết lúc 20:21 <----------> Bài viết trước lúc 20:19 <----------

E xit site ntn?
4rum php chắc ngon nhỉ
 

Nhatky

New Member
Vip
Tội gì nhức đầtt upcode phát là song ai muốn tớ share vokhuyetthuvien.co.cc
 

TeenHD

New Member
Muốn copy code thế nào vậy anh?
Em ấn vào nó toàn ra trang chủ...
 

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
.......em quote nhé.....
 

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Wapka không phải xtgem hay WMP mà zip nhé bạn
 

Tamhoangdk

Active Member
cho em hoi.
o index chi co mot mã de dan thoi ha anh thang. trong ma do khong phan code up file
 

Lee_Jin

Active Member
Wapka đành chịu thui không hiểu gì hết.
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top