Giúp Tạo dùm 3 byethost

blog4me

Super Moderator
Staff member
#1
Ae đăng kí giúp mình 3 cái byethost tí
tên là : forumvn ; forumviet ; thegioisao
mail: pettyhoangdung@gmail.com , adgjmptw9x@yahoo.com , huyenthoaiaotrang@yahoo.com
thank nhiều
 

admin

Administrator
Staff member
#2
Ae đăng kí giúp mình 3 cái byethost títên là : forumvn ; forumviet ; thegioisaomail: pettyhoangdung@gmail.com , adgjmptw9x@yahoo.com , huyenthoaiaotrang@yahoo.comthank nhiều
dùng byethost làm gì b dùng hourb ý
 

blog4me

Super Moderator
Staff member
#3
Không phải làm cho tớ,ma làm cho thằng em.mà dùng byethost để nó hỗ trợ ftp,để impro data nak.đăng kí dùm mình tí
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top