• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share code quản lý phpmyadmin ngay trên host

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Code này dùng để quản lý phpmyadmin là hết chê vào đâu, giao diện và chức năng y hệt như phpmyadmin.
Đầu tiên là download code
Tải xuống tuoitreit.vn_phpmyadmin.zip (3,22 mb)
Upload lên host giải nén ra ta sẽ được thư mục phpmyadmin, chạy đường dẫn http://domaincuaban/phpmyadmin sẽ hiện ra 2 ô username và password ta điền username và password ở data mà ta đã tạo vào rồi tiến hành quản lý data như thường.
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top