• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Các hướng nghiên cứu chuyên sâu cho ngành công nghệ phần mềm

bruhoang

New Member
Các hướng nghiên cứu chuyên sâu cho ngành công nghệ phần mềm
Một số hướng nghiên cứu một số hướng chính:
- Đặc tả, Thiết kế phần mềm (Software Design and Specification) Hướng đặc tả và thiết kế phần mềm tập trung nghiên cứu các ngôn ngữ, các phương pháp đặc tả và thiết kế khác nhau để biểu diễn yêu cầu phần mềm một cách rơ ràng, dễ hiểu, dễ cài đặt. Các ngôn ngữ dùng để đặc tả và thiết kế bao gồm ngôn ngữ UML, các ngôn ngữ h́nh thức...
- Kiểm chứng phần mềm (Software Verification and Validation): Kiểm chứng phần mềm đóng một vai tṛ quan trọng trong phát triển phần mềm. Mục đích của kiểm chứng phần mềm là phát hiện các lỗi trong hệ thống phần mềm, tăng cường độ tin cậy cho hệ thống.
- Quản trị dự án phần mềm (Software Project Management) Hướng nghiên cứu về quản trị dự án phần mềm được thực hiện ở bộ môn chủ yếu liên quan đến ước lượng, đánh giá về chi phí dự án phần mềm.
- Kiến trúc phần mềm (Software Architecture) Nghiên cứu về cấu trúc trong hệ thống, bao gồm các phần tử phần mềm, các thuộc tính xác định phần tử và mối quan hệ giữa chúng. Thuật ngữ “kiến trúc phần mềm” cũng đề cập đến các tài liệu kiến trúc phần mềm của một hệ thống, thuận tiện cho việc giao tiếp giữa các thành viên dự án, dễ dàng đưa ra quyết định ở mức cao của thiết kế, cho phép tái sử dụng các thành phần và mẫu thiết kế của các dự án.
- Kỹ thuật lập trình: Phương pháp lập trình hiện đại, Lập trình Game cho Mobile.
Xem thêm: https://www.facebook.com/hauisoftware
 

Facebook Comments

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top