Hướng dẫn ẩn phiên bản Nginx và Apache trên Centos 6

admin

Administrator
Staff member
Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách ẩn phiên bản NginxApache đơn giản

Để làm được bạn chạy lệnh sau:
Code:
vi /etc/nginx/nginx.conf
Sau đó xóa hết đi và thay bằng

Code:
# For more information on configuration, see:#  * Official English Documentation: http://nginx.org/en/docs/
#  * Official Russian Documentation: http://nginx.org/ru/docs/


user nginx;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /var/run/nginx.pid;


# Load dynamic modules. See /usr/share/nginx/README.dynamic.
include /usr/share/nginx/modules/*.conf;


events {
  worker_connections 1024;
}
http {
  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
  server_tokens off;
  access_log /var/log/nginx/access.log main;


  sendfile      on;
  tcp_nopush     on;
  tcp_nodelay     on;
  keepalive_timeout  65;
  types_hash_max_size 2048;


  include       /etc/nginx/mime.types;
  default_type    application/octet-stream;


  # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
  # See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
  # for more information.
  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
Sau đó lưu lại và chạy lệnh
Code:
service nginx restart
Đối với Apache bạn chạy lệnh sau

Code:
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
Sau đó thêm xuống cuối

Code:
ServerSignature Off
ServerTokens Prod
Sau đó chạy lệnh:
Code:
service httpd restart
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi bên dưới
Chúc các bạn thành công!
Nguồn tuoitreit.vn
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top