• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hướng dẫn tạo url không dấu cho xenforo 2.3 - friendly link url xenforo 2

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Từ phiên bản xenforo 2.3 trở đi thì addon url không dấu của xenforo đã không thể sử dụng nữa, thay vào đó tuoitreit.vn xin hướng dẫn bạn cách tạo url không dấu cho xenforo 2.3 trở đi
Và có thể bạn sẽ gặp lỗi này

TypeError: Unsupported operand types: null + array src\addons\Xfrocks\VietnameseFriendlyLink\Listener.php:49

53756522757_8265409720_o.png


Để tạo url không dấu bạn truy cập vào src/XF/Mvc/Router.php
Tìm
PHP:
public function prepareStringForUrl($string, $romanizeOverride = null)
  {
    $string = strval($string);
Thay bằng

PHP:
public function prepareStringForUrl($string, $romanizeOverride = null)
  {
    $string = strval($string);
    // Địa chỉ không dấu
$tuoitreit = array(
    "a" => "Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ|á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ",
    "d" => "Đ|đ",
    "e" => "É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ|é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ",
    "i" => "Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị|í|ì|ỉ|ĩ|ị",
    "o" => "Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ|ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ",
    "u" => "Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự|ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự",
    "y" => "Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ|ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ",
);
foreach($tuoitreit as $replace => $search){
    $string = preg_replace("/($search)/i", $replace, $string);
}
// Thêm điều kiện cho các ký tự ngoài chuỗi
$string = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9\s]/', '-', $string);
// Kết thúc địa chỉ không dấu

Vậy là xong rồi đó
Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn tuoitreit.vn
Chúc bạn thành công!
 

Facebook Comments

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top