[share] paypal cho anh em

admin

Administrator
Staff member
#1
[hide=10]70.131.51.115:1361 | droesch11@hotmail.com | born2run | Email: Login failed | $0.00 USD | Personal | Verified | 1 Bank | 0 Card | David Roesch | 651 F. St, Blaine, WA 98230, US | 6045255226 | Mar 8, 2007 1:07 PM[/hide]
 

admin

Administrator
Staff member
#3
Chi minh xai di admin
pp này còn 0 USD muốn upgrade xtgem hay đâm domain phải nạp vào nhéhd bạn vào Paypal.com rồi login là ok, còn nâng cấp xtgem thì đăng nhập xtgem chọn plan thích hợp rồi upgrade nó sẽ tự động chuyển đến Paypal.com là đã upgrade xong thanks đi
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top