[Share] một cách chống Ddos hiệu quả

admin

Administrator
Staff member
#1
Đầu tiên tạo file \" chongddos.php \"


Code:
<?php $cookie = $_COOKIE[\'yourcookie\']; $othercookie = $_COOKIE[\'yourothercookie\']; $othercookie = $_COOKIE[\'1211598493\']; $othercookie = $_COOKIE[\'2c07863737b385b4c3567f0ecfa6d480\']; $othercookie = $_COOKIE[\'3bc52aba5f6ed8a19cfafdc777ad1b1f\']; if($cookie && $othercookie > 0) $iptime = 20; //so giay toi thieu giua cac lan truy cap. else $iptime = 10; // so giay toi thieu cho moi lan truy cap cho tat ca moi nguoi  $ippenalty = 60; // So giay truoc khi nguoi truy cap dc phep truy cap lai  if($cookie && $othercookie > 0)$ipmaxvisit = 30; //toi da truy cap tho $iptime else $ipmaxvisit = 20; // toi da cho moi lan truy cap $iptime  $iplogdir = \"./iplog/\"; $iplogfile = \"iplog.dat\"; $oldtime = 0; if (file_exists($iplogdir.$ipfile)) $oldtime = filemtime($iplogdir.$ipfile); $time = time(); if ($oldtime < $time) $oldtime = $time; $newtime = $oldtime + $iptime; if ($newtime >= $time + $iptime*$ipmaxvisit) { touch($iplogdir.$ipfile, $time + $iptime*($ipmaxvisit-1) + $ippenalty); $oldref = $_SERVER[\'HTTP_REFERER\']; header(\"HTTP/1.0 503 Service Temporarily Unavailable\"); header(\"Content-Type: text/html\"); echo \"<html><body bgcolor=#999999 text=#ffffff link=#ffff00> <font face=\'Verdana, Arial\'><p><b> <h1>Temporary Access Denial</h1>Too many quick page views by your IP address (more than \".$ipmaxvisit.\" visits within \".$iptime.\" seconds).</b> \"; echo \"<br />Please wait \".$ippenalty.\" seconds and reload. Warning by KentMaster</p></font></body></html>\"; touch($iplogdir.$iplogfile); //create if not existing $fp = fopen($iplogdir.$iplogfile, \"a\"); $yourdomain = $_SERVER[\'HTTP_HOST\']; if ($fp) { $useragent = \"<unknown user agent>\"; if (isset($_SERVER[\"HTTP_USER_AGENT\"])) $useragent = $_SERVER[\"HTTP_USER_AGENT\"]; fputs($fp, $_SERVER[\"REMOTE_ADDR\"].\" \".date(\"d/m/Y H:i:s\").\" \".$useragent.\"\\n\"); fclose($fp); $yourdomain = $_SERVER[\'HTTP_HOST\'];  if($_SESSION[\'reportedflood\'] < 1 && ($newtime < $time + $iptime + $iptime*$ipmaxvisit)) @mail(\'ngothaiduong.info@gmail.com\', \'Website is being flooded-DDOS from address \'.$cookie.\' \' .$_SERVER[\'REMOTE_ADDR\'],\'\'.$yourdomain.\' are attacked refuse services from IP addresses \'.$_SERVER[\'REMOTE_ADDR\'].\' attack to \'.$yourdomain.$_SERVER[\'REQUEST_URI\'].\' Attaker is \'.$oldref.\' agent \'.$_SERVER[\'HTTP_USER_AGENT\'].\' \' .$cookie.\' \'.$othercookie, \"From: \".$yourdomain.\"\\n\"); $_SESSION[\'reportedflood\'] = 1; } exit(); } else $_SESSION[\'reportedflood\'] = 0; //echo(\"loaded \".$cookie.$iplogdir.$iplogfile.$ipfile.$newtim e); touch($iplogdir.$ipfile, $newtime); ?>

Trong đó , đổi địa chỉ email thành Email của admin hoặc ai quản lý host và domain cho forum .


- Upload file chongddos.php lên ngang hàng với index.php
- Mở các file cần bảo vệ : \" index.php , showtheard.php , seach.php .... các file mà bọn nó qua đó có thể ddos mình đó . Chèn đoạn mã này sau thẻ < ?php


Code:
include \'chongddos.php\';

- Sau đó tạo 1 thư mục có tên là /iplog/ và CHMOD là 777, bạn tạo tiếp 1 files
iplogfile.dat trong thư mục iplog và CHMOD là 666


Thế là xong .... Thử xem thế nào !


Dùng cái này có những lợi ích gì ?


- Cản ddos đc chút ít ( chả có cái gì chống được ddos cả )
- Gởi mail về thông báo khi bị ddos , IP thủ phạm ddos để có biện pháp xử lý .


Các bạn tham khảo thêm trong mã file chongddos.php

nguồn: hocit.us
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top