• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hoichemgio9x

New Member
- Share lại cho ai muốn xài thì xài, ai ko xài đừng gạch đá nhé.
- Demo tự sướng: http://openitvn.tk
dmwN1fd.png

drCyD3x.png

ZPlejrs.png

OsEaFHO.png

BFtaN2x.png

- Kho game cực khủng:
t8X4W4P.png

Jb9rdRI.png

Mod game admin oiv tự code, trên mạng ko có , http://openitvn.tk/gamestore.php tích hợp tốt vbb 4.1x, mềnh test trên 4.1.5 và 4.1.7 ok.
* HDSD:
- Upload code, data, oiv_fix lên host. Xong giải nén toàn bộ code (đổi tên thư mục openitvn.tk1 thành forum nhé) và code_fix. Tạo database có mã hóa utf8_unicode_ci để tránh lỗi font (data gốc font latin).
- Config thông tin database tại /forum/includes/config.php:
Code:
$config['Database']['dbname'] = 'test';
$config['MasterServer']['servername'] = 'localhost';
$config['MasterServer']['username'] = 'root';
$config['MasterServer']['password'] = '123456';
- Nếu config xong mà truy cập mọi nơi mà vẫn bị "database error" thì sửa lại thành mysqli nhé:
Code:
$config['Database']['dbtype'] = 'mysql';
thành
Code:
$config['Database']['dbtype'] = 'mysqli';
- Di chuyển hoặc sao chép file data vào thư mục saoluu và chmod thư mục là 777/ file data là 666, chạy domain/forum/saoluu.php, đăng nhập bằng tài khoản khi bạn tạo database, chọn khôi phục xong chọn database và file data muốn up.
- Vào phpmyadmin chạy query để reset password:
Code:
UPDATE  `test`.`user` SET  `password` =  '38ab992780b0f80943b94ffeccb08b68',
`salt` =  'NZ<Q(*[pi*k>C\Pd9&^;:)Dh4G:!11' WHERE  `user`.`userid` =1 LIMIT 1 ;
+ tk/mk: Lord Kaj/123456
- Xong, chạy domain/forum/admincp đăng nhập thữ nhé, nếu vẫn ko về home mà quay lại admincp thì làm tiếp.
- Chạy domain/forum/install/tools.php và click [Reset Cookie Domain][Reset Cookie Domain] nhé.
- .htaccess bị lỗi 500 nên ace rename hoặc xóa đi nhé.
- Bao giờ fix dc .htaccess mình sẽ update ace nhé.
Link full code và data:
openitvnna_code_data_full.zip (Dự phòng)
Link oiv_fix:
oiv_fix.zip (Dự phòng)
Nguồn: BeYeuGroup - ebookso1 - hoichemgio9x
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top