• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Demo: demo
Demo ảnh: Phần trang chủ Có slide ảnh và giao diện đẹp Phần diễn đàn: vBB 4.1.7 đã tích hợp skin đẹp chuẩn, 1 số mod cần thiết
4.gif
- Code được làm bằng nukeviet3.2, theme thì mình edit lại theme modern có sẵn.
- Code được tích hợp forum vbb4.1.7
- Code hoàn toàn sạch sẽ.
- Mọi thắc mắc về code các bạn post tại đây luôn.Cách cài đặt :
- Các bạn tải code dưới đỉnh kèm về giải nén.
- Mở file config.php thay đổi các dòng sau:
Code:
[B][B][SIZE=4][FONT=Times New Roman][LEFT][COLOR=#0000BB]$db_config[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'dbhost'[/COLOR][COLOR=#007700]] = [/COLOR][COLOR=#DD0000]"localhost"[/COLOR][COLOR=#007700];
[/COLOR][COLOR=#0000BB]
$db_config[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'dbport'[/COLOR][COLOR=#007700]] = [/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700];
[/COLOR][COLOR=#0000BB]
$db_config[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'dbname'[/COLOR][COLOR=#007700]] = [/COLOR][COLOR=#DD0000]"thpthamnghi"[/COLOR][COLOR=#007700];
[/COLOR][COLOR=#0000BB]
$db_config[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'dbuname'[/COLOR][COLOR=#007700]] = [/COLOR][COLOR=#DD0000]"root"[/COLOR][COLOR=#007700];
[/COLOR][COLOR=#0000BB]
$db_config[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'dbpass'[/COLOR][COLOR=#007700]] = [/COLOR][COLOR=#DD0000]"11001010"[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][/LEFT]
[/FONT][/SIZE][/B][/B]

- Mở file /data/config_global.php thay tìm dòng:
Code:
[B][B][LEFT][FONT=Courier New][COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]$global_config[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'my_domains'[/COLOR][COLOR=#007700]] = [/COLOR][COLOR=#DD0000]"localhost"[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][/COLOR][/FONT][/LEFT]
[/B][/B]
Thay localhost = domain của bạn
- Mở file diendan/include/config.php cấu hình cho đúng với host bạn.
Đăng nhập admin:
Code:
- User : [COLOR=Red][B]motcaiten
[/B][/COLOR]- pass : [B][COLOR=Red]123456
[/COLOR][/B]

DOWNLOAD:
Code
Code:
[COLOR=#333333][FONT=Verdana][B][COLOR=#666666][URL="http://dulieu.ninja9x.net/files3/Ninja9x.Net---truonghoc.rar"]code[/URL][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]

Data
Code:
[COLOR=#333333][FONT=Verdana][B][CENTER][B][LEFT][COLOR=#666666][URL="http://dulieu.ninja9x.net/files3/Ninja9x.Net---datatruonghoc.sql.gz"][/URL][/COLOR][/LEFT]
[/B][/CENTER]
[/B][/FONT][/COLOR]
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top