Share Servers Ultimate Pro $199,995 vnd

blog4me

Super Moderator
Staff member
PHP:
Bây giờ bạn có thể chạy một Caddy, CVS, DC Hub, DHCP, UPnP, DNS, DDNS, eDonkey, Email (POP3 / SMTP), FTP Proxy, FTP, FTPS, FTPES, Flash Policy, Git, Gopher, HTTP Snoop, ICAP, IRC Bot, IRC, iSCSI, Icecast, Lighttpd, LPD, Load Balancer, MQTT, memcached, MongoDB, MySQL, NFS, Node.js, NTP, NZB client, Napster, Nginx, PHP, PXE, Port Forwarder, RTMP, điều khiển từ xa , Rsync, SIP, SMB / CIFS, SMPP, tin nhắn SMS, Socks, SFTP, SSH, server Monitor, Styx, Syslog, TFTP, Telnet, Thời gian, Torrent client, Torrent Tracker, trigger, USB / IP, Unison, UPnP Port Mapper, VNC, VPN, Wake On Lan, Web, WebDAV, WebSocket, X11 và / hoặc XMPP máy chủ!

★★ Thông thường bạn phải trả 0.99 hay 1.99 cho một máy chủ, ở đây bạn sẽ có được hơn 60 máy chủ và các công cụ mạng cho giá thấp này! ★★

Bắt đầu một máy chủ dễ dàng vào tab 'đơn giản' hoặc đi tiên tiến và thêm người dùng, cho phép IP của, bắt đầu / dừng quy tắc và nhiều hơn nữa! Nhiều máy chủ có thể chạy cùng một lúc! Không có gốc cần thiết, trường hợp ngoại lệ được đề cập dưới đây.

★★ Trên 18 công cụ mạng! ★★

giới hạn máy chủ 
- VNC Server: không hoạt động trên hầu hết các thiết bị.
- Email: một trường hợp duy nhất.
- ARM dựa trên: Caddy, VPN, Cảng về phía trước, MySQL màn hình, Nginx, Traceroute
- Root cần thiết: Cảng giao nhận, VNC, VPN, SMB Native

★★ Bao gồm một PHP Server! ★★

Lưu ý 
- Cho phép tin nhắn SMS: bắt đầu / dừng quy tắc
- Giấy phép cho vị trí tổng thể: công cụ chọn wifi

★★ Light hoặc chủ đề tối Holo! ★★

Một vài đặc điểm chung 
- Mã hóa cho các thiết lập và hỗ trợ mật khẩu đăng nhập!
- Tasker và Llama hỗ trợ!
- Máy chủ Start / Stop sử dụng WIFI / SMS / cuộc gọi / điện hoặc cronjob quy tắc! Hoặc sử dụng các 'Kích hoạt máy chủ' để biết thêm!
- Thiết lập một cổng giao diện mạng để lắng nghe trên, tồn đọng, khai thác gỗ, vv Nếu bắt nguồn từ thiết lập một cổng sau 1024.
- Hỗ trợ Widget!
- Hơn!

★★ Thay đổi thiết bị của bạn để một NAS Server, máy chủ chuyên dụng và / hoặc honeypot! ★★

công cụ mạng 
- Khách hàng điều khiển từ xa
- IP Calculator (IPv4 / IPv6)
- Port Scanner
- MySQL Monitor
- Ai là
- Ổ cắm thô (TCP / UDP)
- Dòng lệnh
- Ping
- Tốc độ mạng
- Máy phát điện chính
- HTTP Headers
- Wake On LAN (WOL)
- Lookup (DNS, IP, Host, Mac để người bán hàng)
- Traceroute
- UPnP Port Mapper
- Hơn!

★★ hỗ trợ điều khiển từ xa! ★★

Máy 
- Caddy máy chủ
- CVS server
- DC Hub Server (Direct Connect Hub)
- DHCP Server
- DHCP Proxy Server
- DHCP Relay Server
- UPnP Server (sản phẩm này làm việc với các thiết bị DLNA)
- DNS Server
- Dnsmasq máy chủ
- Dynamic DNS Updater: dịch vụ DDNS ChangeIP, DNSdynamic, dn***it, DNSMadeEasy, DNS-O-Matic, DNSPark, DtDNS, DynDNS, easyDNS, eNom, HE.net, Joker, namecheap, No-IP, ZoneEdit
- Máy chủ eDonkey
- Email Server: POP3, SMTP
- Chính sách flash máy chủ
- FTP Proxy Server
- FTP Server
- FTP máy chủ gốc
- FTPS Server
- FTPES máy chủ
- Git máy chủ
- Gopher server
- HTTP Proxy Server
- HTTP Snoop máy chủ
- ICAP máy chủ
- Icecast máy chủ
- IRC Bot
- IRC server
- ISCSI server
- Máy chủ Lighttpd
- Load Balancer máy chủ
- LPD Server (Printer Server)
- Server Memcached
- MongoDB máy chủ
- MQTT máy chủ
- Multicast DNS Server (Bonjour)
- MySQL Server
- Napster máy chủ
- NFS server
- Nginx máy chủ
- Node.js máy chủ
- NTP Server
- NZB Downloader Khách hàng
- PHP Server (PHPMyAdmin tùy chọn và nhiều hơn nữa)
- Port Forwarder
- Máy chủ proxy
- PXE Server (Network Boot)
- Điều khiển từ xa App Server
- Rsync máy chủ
- RTMP máy chủ
- RTMP Proxy Server
- SCP server
- Server Monitor
- SFTP server
- SIP Server
- SMB / CIFS Server (Samba)
- SMPP server
- SMS Gateway
- SOCKS server
- SSH Server
- Stomp máy chủ
- Styx máy chủ
- Máy chủ Syslog
- Telnet Server
- Kiểm tra máy chủ: Echo, Huỷ, chargen, QOTD
- TFTP Server
- Thời gian Server
- Torrent Downloader Khách hàng
- Torrent Tracker server
- Kích hoạt máy chủ
- Unison máy chủ
- UPnP Port Mapper
- USB / IP máy chủ
- VNC Server
- VPN Server
- Wake On khách hàng LAN (WOL)
- Máy chủ web
- WebDAV server
- WebSocket máy chủ
- X11 máy chủ
- XMPP Server / Jabber máy chủ

Hữu ích cho việc kiểm tra thâm nhập, các chuyên gia CNTT, sinh viên và nhiều hơn nữa!
Tính Năng Mới v7.1.16
- Added Android 6+ support
- Complete new layout!
- Added Node.js, Nginx, Caddy, Telnet Native, USB/IP server
- Added "SSH Server" / "SFTP Server" 64 bit and mips support
- Updated "PHP Server"
- Fixed PHP DNS bugs
- Added MSMTP to PHP for mail()
- Updated Lighttpd, UPnP Native, SMB Native, RSYNC, MySQL, CVS, VPN, SSH, Telnet server
- Added option to run multiple Caddy, Lighttpd, MySQL, Nginx, PHP servers
- Coarse location permission: WIFI selector
- And more!

Download
Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.
=P~ =P~
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top