Share Nhận ngay 100$ Google Cloud Credit

nguyenphuong

Active Member
+ Hướng dẫn nhập Form:
- School: Chọn đại 1 trường bất kỳ
- If not listed above, what is the name of your school : Bỏ trống
- Your First name: Nhập tên Chính vd: John ( Sử dụng tên nước ngoài )
- Your last name: Nhập tên Họ vd: Weebs ( Sử dụng tên nước ngoài )
- Personal email và School email : nhập Gmail của bạn (chỉ nhập 1 Gmail là được)
- Name of Student Innovator at your school: Nhập tên nước ngoài khác với tên ở trên vd: Alabama Sawakada
- What would you like to do: chọn ONLY request GCP credits
-I would like to receive $100 worth of GCP credits: chọn YES
-Cuối cùng nhập mã là xong, nhớ nhấn gửi
- Sau 24h Google sẽ xác nhận form và gửi credit đến Gmail của bạn
Link Form: [NEW] Google Cloud Platform - Student Innovator Program - 2018-2019
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top