Mình cài DA Khi cron nó lỗi như này

#1
crontab trở giá trị không zero: Lỗi hệ thống Bạn (cuongphieu) không được phép truy cập vào (/ usr / bin / crontab) vì cấu hình pam.
Như thế thì sửa sao mhir mn
 
#7
crontab trở giá trị không zero: Lỗi hệ thống Bạn (cuongphieu) không được phép truy cập vào (/ usr / bin / crontab) vì cấu hình pam.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top