[Mediafire] sổ tay hacker 1.0

admin

Administrator
Staff member
#1
Bây giờ tìm quyển này trên mạng khá khó khăn, do nhiều nguyên nhân :)
May mắn vẫn còn link live và lại là link MF. file này nằm trong bộ sưu tập của ai đó nên tình cờ tìm thấy,
Share cho mọi người down:
[down]
http://www.mediafire.com/?mv0nmtbezmq
[/down]
Giới thiệu Ebook Sổ Tay Hacker 1.0
01.Introduction (7 bài)

02.Become A Hacker (9 bài)

03.Basic Hacking

03.01.Basic Hacking (3 bài)

03.02.Basic & Classical Hacking (11 bài)

04.Basic Knowledge

04.01.Basic to Hacking (17 bài)

04.02.Các Khái Niệm (8 bài)

04.03.Webmaster (26 bài)

04.04.Domain – Hosting (10 bài)

05.Advanced Knowledge

05.01.Advanded Hacking Knowledge (10 bài)

05.02.Improve security for IP Network (5 bài)

05.03.Security Resources With NTFS Permission (6 bài)

05.04.Cryptography (15 bài)

06.Attack

06.01.Attack Guides (24 bài)

06.02.SQL Injection (13 bài)

06.03.Tổng hợp SQL Injection (15 bài)

06.04.Hack SQL Injection và nâng quyền với 'SA' (3 bài)

06.05.JavaScript Injection (4 bài)

06.06.One-way Web Hacking (9 bài)

06.07.Hack PHPBB 2.0.11 (3 bài)

07.Hacking Techniques - Great Tutorial

07.01.Great Articles 1 (20 bài)

07.02.Great Articles 2 (16 bài)

07.03.Clarken's Tutorials (3 bài)

07.04.Tổng hợp Hack IBF (4 bài)

07.05.Bypass safe mode restrictions in PHP (4 bài)

08.Denial of Service - Flood Attack

08.01.DoS and Flood Attack (22 bài)

08.02.Anti DDoS (5 bài)

09.Tuts - How I Hacked (21 bài)

10.Wireless Hacking (13 bài)

11.Website Security (9 bài)

12.Defense – Security (11 bài)

13.Network security (8 bài)

14.Let's Hack (6 bài)

15.Exploits - Vulnerabilities

15.01.How To Exploits (12 bài)

15.(02 > 07).Exploits - Vulnerabilities List (1 > 6) (150 bài)

15.08.IPB Vulnerabilities (7 bài)

15.09.Papoo Multiple SQL Injection Vulnerabilities (1 bài)

15.10.VNISS (2 bài)

16.HCE Bug Hunting (8 bài)

17.Virus - Trojan - Worm - Backdoor - Malware

17.01.Introduce Viruses (15 bài)

17.02.Virus Source Code (12 bài)

17.03.Learning, Writing and Using Virus (19 bài)

17.04.Virus Reversing (2 bài)

17.05.Destroy Virus (5 bài)

17.06.Virus History (6 bài)

17.07.Virus, Trojan Sites (2 bài)

18.Club Showoff - Hacked Sites & Domain (105 bài)

19.Tools and toys for Hacking (41 bài)

20.Programming

20.01.Basic C Language (8 bài)

20.02.C++ toàn tập (2 bài)

20.03.Nhập môn HTML (1 bài)

20.04.Learning PHP (47 bài)

20.05.C Sharp (14 bài)

20.06.JavaScript Toàn Tập (6 bài)

20.07.SQL (28 bài)

20.08.AutoIT (11 bài)

20.09.AJAX (30 bài)

20.10.Programming Discussion (15 bài)

21.Google Hack (7 bài)

22.Certified Ethical Hacker (5 bài)

23.Hacking Exposed 4th (8 bài)

24.Internet, Software Tips and Tricks

24.01.FireFox Tricks (8 bài)

24.02.Download Tricks 1 (16 bài)

24.03.Download Tricks 2 (21 bài)

24.04.Internet Tricks 1 (10 bài)

24.05.Internet Tricks 2 (14 bài)

24.06.Lưu trữ và chia sẻ file trực tuyến (4 bài)

24.07.Tìm kiếm crack-serial-keygen (5 bài)

24.08.Portable Softwarez (3 bài)

24.09.Software Tricks (5 bài)

24.10.Windows Tricks (6 bài)

25.Learning Windows

25.01.Windows Articles (22 bài)

25.02.BIND (4 bài)

25.03.Làm Mail Server với PostFix (5 bài)

25.04.Learning Windows Server 2003 (8 bài)

25.05.Moodle với mô hình máy chủ Apache (5 bài)

26.Learning Unix – Linux (47 bài)

27.Phóng sự - Ký sự - Tin tức - Lịch sử Hacker - Nhân vật

27.01.Thế giới ngầm Hacker VietNam (3 bài)

27.02.Xâm nhập thế giới ngầm Hacker (4 bài)

27.03.Hacker vô gia cư (2 bài)

27.04.Những cuộc đối thoại với Rookie (12 bài)

27.05.Ký sự các vụ DDOS HVA (21 bài)

27.06.Lịch sử Hacker, Virus (6 bài)

27.07.Tin tức - Bài Viết (23 bài)

27.08.Nhân vật (14 bài)

28.Hacking - Security Sites (5 bài)
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top