admin

Administrator
Staff member
Ảnh minh hoạ
Và một số style đẹp khác (đã góp chung 1 gói file trong theme_pkg)


Và cuối cùng là link
Tải xuống tuoitreit.vn_vhome-lumia-style-s60v3.zip
Các bạn tải về rồi dùng phần mềm pxlore giải nén và cài vhome 4.8 và thoát vhome.
Xong rồi dùng xplore xóa hết hdesktop_0x2001E8B2
và xóa theme_pkg ở trong đường dẫn
C:/system/app/hdesktop_0x2001E8B2//
Sau đó giải nén thư mục hdesktop_0x2001E8B2 vào lại
theme_pkg vào
C:/system/app/hdesktop_0x2001E8B2/
Trong file tải về
Mở vhome lại và giao diện như trên

Về phần menu

Thì tải cái này về
Tải xuống tuoitreit.vn_theme-wp8-style.zip
-Cài theme lumia 9.4
-Dùng xplore giải nén folder 10207254 vào
C:/private
chọn Overwrite all.
- Giải nén patches vào C rồi vào Rompatcher -> apply hết các patch mới đó.
-> Vào menu và tùy chọn > thoát và vào lại là xong
Để hiện thời tiết thì chỉnh ngày 7/11/2012
Cập nhật ngày 7/8/13 skin mới đây
Tải xuống tuoitreit.vn_nokia-lumia-v2.v
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top