Giup ve zingmp3 clone

#1
ai sua dum minh file config vs, minh sua ko dc
PHP:
# VAR VALUE
//--------------những biến kết nối-----------------------
$web_domain = $_SERVER['HTTP_HOST'];
$web_type = '.html';
$link_folder = '/zing'; // Đường dẫn đến folder web nếu up lên wwwroot thì để là $link_folder = '/';
$link_code = $zing; // đường dẫn đến folder chứa code phải giống trong file .htaccess 
$link_music = $zing."music";
$url_load = str_replace(' ', '%20', $_GET['t2vn']); // tên biên GET url phải giống trong file .htaccess
if(!$_SESSION['t2skin'] || $_SESSION['t2skin']=='') $skin_link = 't2vn'; // id skin mac dinh 
else $skin_link = $_SESSION['t2skin'];
$_SESSION['skin_folder'] = $skin_link;
$_SESSION['skin_link'] = '/zing/skins/'.$skin_link;
//--------------/nhung bien' ket' noi' quan trong-----------------------
$domain_
minh up len thu muc zing
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top