admin

Administrator
Staff member
- Nếu ai dùng rồi sẽ biết tác dụng của nó. Giới thiệu thêm cho ai biết nè:
+ Không bị lỗi font khi dùng các ứng dụng, trò chơi - operamini next (Rất nhiều font không dùng được với opera next )
+ Lên mạng không bị lỗi font chữ.
Font này dùng rất ổn. Down và cảm nhận.
Tải xuống tuoitreit.vn_font-chuan-s60v2.sis (309.9 kb)
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top