Hướng dẫn fix lỗi table passwordhistory doesn't exist cho vbulletin

admin

Administrator
Staff member
Nếu khi có thành viên nào đăng ký mới, bạn kiểm tra mail và nhận được thông báo lỗi giống như thế này
Error : Table 'passwordhistory' doesn't exist
Error Number : 1146
Để khắc phục lỗi này bạn vào phpmyadmin > SQL chạy query sau
PHP:
CREATE TABLE `passwordhistory`(`userid` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `password` varchar(50) NOT NULL default '', `passworddate` date NOT NULL default '0000-00-00', KEY `userid`(`userid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
Vậy là xong
Chúc các bạn thành công!
Bài viết chỉ đăng duy nhất tại tuoitreit.vn, mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và liên kết đến bài viết gốc.
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top