Share Code PHP hạn chế tấn công DDOS

KunCP

New Member
#1
Một bạn trong diễn đàn(là mình) nhờ nên mình viết luôn một bài để ai cần vào tham khảo. Nói trước là code hoàn toàn tách từ JohnCMS không thêm bất cứ dòng code nào (căn bản nó khá hoàn chỉnh xét theo kiểu chống đơn giản :D ) nên nếu ai vọc JohnCMS nhiều sẽ thấy quen. Bạn nào không dùng JohnCMS có thể tham khảo hoặc copy, còn ai đang dùng thì ngồi xem, tìm hiểu code :D

Code: Code PHP hạn chế ảnh hưởng của tấn công ddos tách từ JohnCMS.Hướng dẫn:
- Tạo file core.php
- Dán code dưới vào. Lưu lại.
- Tạo đường dẫn: root\files\system\cache\ip_flood.dat. ip_flood.dat là file nhé.
- Thêm require_once('core.php'); vào tất cả các file để hạn chế ảnh hưởng do ddos :lol:

Code:
<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_WARNING);
define('ROOTPATH', dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR);
class core
{
  public static $ip; // Biến địa chỉ IP
  public static $ip_via_proxy = 0; // Biến địa chỉ IP tĩnh
  public static $ip_count = array(); // Đếm số địa chỉ IP
  
  private $flood_chk = 1; // Enabling - Disabling IP in flood
  private $flood_interval = '60'; // The time interval in seconds
  private $flood_limit = '120'; // The number of requests allowed per interval

  function __construct()
  {
    $ip = ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']) or die('Invalid IP');
    self::$ip = sprintf("%u", $ip);

    if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) && preg_match_all('#\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}#s', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'], $vars)) {
      foreach ($vars[0] AS $var) {
        $ip_via_proxy = ip2long($var);
        if ($ip_via_proxy && $ip_via_proxy != $ip && !preg_match('#^(10|172\.16|192\.168)\.#', $var)) {
          self::$ip_via_proxy = sprintf("%u", $ip_via_proxy);
          break;
        }
      }
    }
    
    $this->ip_flood();
  }
  
  function ip_flood()
  {
    if ($this->flood_chk) {
      $file = ROOTPATH . 'files/system/cache/ip_flood.dat';
      $tmp = array();
      $requests = 1;
      if (!file_exists($file)) $in = fopen($file, "w+");
      else $in = fopen($file, "r+");
      flock($in, LOCK_EX) or die("Cannot flock ANTIFLOOD file.");
      $now = time();
      while ($block = fread($in, 8)) {
        $arr = unpack("Lip/Ltime", $block);
        if (($now - $arr['time']) > $this->flood_interval) continue;
        if ($arr['ip'] == self::$ip) $requests++;
        $tmp[] = $arr;
        self::$ip_count[] = $arr['ip'];
      }
      fseek($in, 0);
      ftruncate($in, 0);
      for ($i = 0; $i < count($tmp); $i++) fwrite($in, pack('LL', $tmp[$i]['ip'], $tmp[$i]['time']));
      fwrite($in, pack('LL', self::$ip, $now));
      fclose($in);
      if ($requests > $this->flood_limit) {
        die('FLOOD: exceeded limit of allowed requests');
      }
    }
  }
}
new core;
?>
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: hanhphucao - PhoNho.Net
 
Last edited:

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top