#1
Code tui tự mod nên khá dài dòng ,bạn nào thích thì có thể tự mod lại :)
Code dành cho mọi trang web chạy PHP
Code:
<?php
if (isset($_POST['get'])){
$u = htmlspecialchars($_POST['url']);
$nctc = str_replace('www','m',$u);
if ($nctc == ''){
$ert = 'Bạn chưa nhập URL bài hát !';
$ex = '0';
}
if ($ex != '0'){
if(!preg_match('#http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/(.*?).html#i',$nctc,$dcm)){
$ert = 'URL bài hát không đúng định dạng !';
$exx = '0';
}
}
if ($ex != '0' && $exx != '0'){
$nct = file_get_contents($nctc);
preg_match_all("#= '(.*?)'#is",$nct,$gl);
preg_match_all('#title="Nghe bài hát (.*?)"#is',$nct,$gn);
preg_match_all('#<img src="http://stc.m.nixcdn.com/images/ico-singer.gif" width="12" height="11" border="0" alt="(.*?)"/>#is',$nct,$gc);
function vn($strv){
$str = strtolower($strv);
$unicode = array(
'a' => 'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
'd' => 'đ',
'e' => 'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
'i' => 'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
'o' => 'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
'u' => 'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
'y' => 'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
'A' => 'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',
'D' => 'Đ',
'E' => 'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',
'I' => 'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',
'O' => 'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
'U' => 'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
'Y' => 'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ',
'-' => ' '
);
foreach($unicode as $nonUnicode => $uni){
$str = preg_replace("/($uni)/i", $nonUnicode, $str);
}
return $str;
}
$od = explode(',',$gc['1']['0']);
$ma = vn($od['0']);
$hg = file_get_contents('http://m.nhaccuatui.com/nghe-si-'.$ma.'.html');
preg_match_all('#<img alt="(.*?)" src="http://avatar.nct.nixcdn.com/singer/avatar(.*?)" width="80" height="80" border="0" style="float:left; margin:0 10px 0 0">#is',$hg,$abh);
if ($gn['1']['0'] == '' OR $gc['1']['0'] == '' OR $gl['1']['0'] == 'http://m.nhaccuatui.com/login' OR $abh['2']['0'] == 'http://avatar.nct.nixcdn.com/singer/avatar'){
$ert = 'URL bài hát không tồn tại !';
$bd = '0';
}
if ($bd != '0'){
echo '<div class="list"><center><img src="http://avatar.nct.nixcdn.com/singer/avatar'.$abh['2']['0'].'" height="57px" width="57px"><br><big>'.$gn['1']['0'].' - '.$gc['1']['0'].'</big><br><a href="'.$gl['1']['0'].'">Tải Xuống '.$gn['1']['0'].'</a></center></div><div class="phdr"></div><div class="list">BBcode URL:<br><input type="text" name="" value="'.$gl['1']['0'].'"></div><div class="list">BBcode Audio:<br><input type="text" name="" value="[audio]'.$gl['1']['0'].'[/audio]"></div><div style="display:none;">';
}
}
}
echo '<div class="list">Nhập URL bài hát: '.$ert.'<br><form method="post"><input type="text" name="url" value=""></center><br><input type="submit" name="get" value="Get"></form></div></div>';
?>
Nếu thắc mắc thì hãy cmt để mình giải thích !
:)
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top