Chúc [you] một buổi sáng tốt lành

#15
THank tat ca ae trong forum. tuy la sinh vien nganh y nhung minh rat dam me cong nghe thong tin. minh hoc html, css, script, c# 1 minh tu 2 nam nay. chua bao gio tro tai. bai post nay la lam dau tjen ay. hj, minh cung du dinh hoc them lop cong nghe thong tin. nhug so chang lam dk gi, neu sau nay ae cong dog mang biet den mjh du khog noj tjeg nhung mjh se thay doj y djnh sag hoc ngah cntt, dau tien, xin Thank tat ca ae trog 4rum nay truoc..
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top