Hỏi Căn lề 2 bên khi post bài trên johncms

khanhsak3r

Active Member
#1
Thay vì việc phải sử dụng code căn lề 2 bên mỗi khi viết bài, mình muốn căn lề tự động thì phải chèn code căn lề 2 bên tại file nào trong thư mujc forum.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top