Help ai giup t với

Vanduc

New Member
T đang mún tao 1 forum. Up code rùi. Import data rùi mà vào phpmyadmin trog data nó lại bỉu no databaser ai cài giúp t vr.thanks

----------> Bổ sung bài viết lúc 23:53 <----------> Bài viết trước lúc 23:51 <----------

up...................

----------> Bổ sung bài viết lúc 23:55 <----------> Bài viết trước lúc 23:53 <----------

up..........................
 

NamTruc

New Member
Import code ~> unzip ~> sửa phần db.php hoặc config.php trong incluse cho phù hợp. Vào phpadmin tìm chữ import rồi tải data lên.
 

Facebook Comments

Similar threads


New posts New threads New resources

Top