• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

ae có thấy chuyện lạ đêm nay không?

nhokzodanh

Active Member
Hôm nay mặt trăng rất mờ nhìn không rõ. Lúc nãy nó tỏa ra như cái dù xung quanh có vòng tròn màu trắng, quanh mặt trăng nhìn kỹ có màu xanh. Nhìn nó giống mới bị cái gì đó nuốt mới nhả ra vậy và có nhiều tin đồn nổi lên khắp nơi. Mọi người nhanh ra xem thử coi còn không
 

blog4me

Well-Known Member
Staff member
Super Moderators
top nham.............move...........no posting
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top