tích phân đặt x acost

  1. admin

    Một vài phương pháp làm tích phân

    TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN 1…. I=P(x)f(x)dx với P(x) là đa thức còn f(x) là một trong các hàm số sin(ax+b),cos(ax+b),e^(ax+b),a^x,…. Đặt u=P(x) và dv=f(x)dx Chú ý: Nếu P(x) có bậc n thì ta phải tích phân từng phần n lần , mỗi lần P(x) sẽ giảm 1 bậc 2…..I=x^k.f(x)dx trog đó f(x) là 1 trog các...
Top