share style mobile daivietpda com

  1. admin

    [share] Style mobile Daivietpda.com version 2

    Vài pic demo: Hướng dẫn: edit chữ ký: admincp -> styles Manager -> Edit Templates (chon style mobile cần edit) -> Show Thread Templates -> SHOWTHREADtìm:thêm vào trước:{vb:rawphrase show_your_signature} Save lại và tận hưởng nhéLink down: đây
Top